Administrācija

Uldis Jansons - Valmieras Viestura vidusskolas direktors

Tālrunis: 64222436


Zane Bērziņa - direktora vietniece izglītības procesa vadīšanas un koordinēšanas jautājumos

zane.berzina@valmiera.edu.lv

 Tālrunis: 64231186

Anda Upīte - direktora vietniece mācību procesa kvalitātes un skolēnu sasniegumu vērtēšanas jautājumos.

anda.upite@valmiera.edu.lv

 

Kalvis Tomsons - direktora vietnieks informātikas jautājumos.

kalvis.tomsons@valmiera.edu.lv


Direktora vietnieces audzināšanas un ārpusstundu darbā:

Līga Gacka - 1. - 4. kl.

liga.gacka@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64207590

Maira Tiltiņa - 5. - 12. kl

maira.tiltina@valmiera.edu.lv

Simona Šmidte

simona.smidte@valmiera.edu.lv

 


Ģirts Grava - direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

gravagirts@inbox.lv

 

Ilze Krasocka - lietvedības sekretāre

vvv_lietvede@valmiera.edu.lv

      Tālrunis 64207587

Solvita Keiša - sekretāre

solvita.keisa@valmiera.edu.lv

 

* * *

Saskaņā ar izglītības likuma 14.panta 35.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem nr.89 ir izstrādāta kārtība, kādā Valmieras Viestura vidusskola reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos un kā informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.

VECĀKIEM IEPAZĪTIES AR NOTEIKUMIEM ŠEIT


* * *