Administrācija

Uldis Jansons - Valmieras Viestura vidusskolas direktors

Tālrunis: 64222436
Fakss: 64207592


Zane Bērziņa - direktora vietniece izglītības procesa vadīšanas un koordinēšanas jautājumos

 Tālrunis: 64231186

Ilga Verovkina - direktora vietniece metodiskajā, ZP, mācību procesa kvalitātes un skolēnu sasniegumu vērtēšanā

        Tālrunis: 64231186

Kalvis Tomsons - direktora vietnieks informātikas jautājumos

        Tālrunis: 64231186


Direktora vietnieces audzināšanas un ārpusstundu darbā:

Līga Gacka - 1. - 4. kl.

Agnese Lutce - 5. - 12. kl

Tālrunis: 64207590


Ģirts Grava - direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

      Tālrunis 64207587

Ilze Krasocka - lietvedības sekretāre

      Tālrunis 64207587

 

* * *

Saskaņā ar izglītības likuma 14.panta 35.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem nr.89 ir izstrādāta kārtība, kādā Valmieras Viestura vidusskola reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos un kā informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.

VECĀKIEM IEPAZĪTIES AR NOTEIKUMIEM ŠEIT


* * *