Tikšanās ar ZAAO Vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri