Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

VIESTURSKOLAS LEPNUMS 2013
2013. gada 6. maijā

  IMANTS ZIEDONIS

„Šis ir tavs laiks un tava vieta. Te ir tava iespēja. Citur un citlaik tā vairs var nebūt. Tev ir dota iespēja sevi piepildīt. Dari tūliņ!"

            Šie Dzejnieka vārdi 3. maijā, viņa 80. dzimšanas dienā un piemiņas laikā, ir kā labs vadmotīvs un aicinājums ikvienam piepildīt sevi un savu laiku. Valmieras Viestura vidusskolas abi Valsts svētku svinīgie pasākumi, kas arī notika šajā dienā, bija veltīti panākumiem mācībās, sabiedriskajā darbā, māksliniecisko kolektīvu un interešu izglītības jomās paveiktajam. Pateikt PALDIES – tā ir nozīmīga mūsu skolas tradīcija. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka šogad tā ieguvusi jaunas krāsas un ka svētku brīži ir tieši pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas.

            Šoreiz skolas PATEICĪBAS un darba blokus „VIESTURSKOLAS LEPNUMS 2013” par veiksmīgu piedalīšanos dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskos lasījumos saņēma 172 1. – 12. klašu viesturieši. Īpaša atzinība 9 visveiksmīgākajiem, kas mūsu skolu pārstāvēja valsts mēroga pasākumos – Nikam Ciprusam (9.a), Eduardam Fjodorovam (9.a), Artūram Zandbergam (10.b), Oskaram Krišjānim (10.b), Zandai Grīnbergai (10.b), Undai Ķipurei (9.a), Tomam Kārlim Bušmanim (9.a), Lindai Ingeborgai Kronbergai (8.a), Kārlim Briedim (12.c). Mūsu skolas ilggadējā direktora (1984- 2010) Ivara Brieža pateicības rakstus un piemiņas balvas saņēma divpadsmitie – Sindija Virse (12.b) par godprātīgu mācību darbu un ieguldījumu pilsētas jauniešu domes vadīšanā, Kristīne Šomase (12.a) par Viesturskolas tēla popularizēšanu, veicot savu radošo darbību mūzikas jomā, un skolēnu prezidents Jānis Bērziņš (12.c) par pašpārvaldes darba sekmīgu vadīšanu. Paldies visiem, visiem, kas sasnieguši labus rezultātus arī skolas olimpiādēs. Skolas direktores vietniece Ilga Verovkina ar gandarījumu vērtē 10. klases, sakot paldies par paveikto jau pirmajā gadā vidusskolā. Labi sasniegumi arī 9. a klases skolēniem. Tika apbalvoti 23 Viesturskolas skolotāji, kas sagatavojuši  skolēnus pilsētas, starpnovadu, Vidzemes vēsturiskā novada un valsts mēroga olimpiādēm un konkursiem.

            Paldies svētku reizē 260 viesturiešiem, kas šajā gadā piedalījās skolas māksliniecisko kolektīvu un interešu izglītības pulciņu darbā, sasniedzot labus rezultātus konkursos, skatēs un festivālā. Īpašu kalendāru – grāmatzīmi ar uzrakstu „VIESTURIETI! MĒS LEPOJAMIES AR TAVIEM PANĀKUMIEM!” ieguva koru un deju kolektīva „Viesturietis” dažādu grupu dalībnieki par godalgotajām vietām šīgada skatēs. Arī skolēnu teātra „Sprīdītis” dalībnieki par labāko izrādi teātru festivālā. Atzinīgu vērtējumu saņēma teātra sporta komandas par sasniegumiem turnīros un valsts skatuves runas konkursa dalībnieces. Viesturskolas pateicība arī skautu vienības dalībniekiem, kas visa gada garumā iesaistījušies dažādos šīs kustības pasākumos, un arī prāta spēļu komandām. Ar ovācijām tika sveikti uzvarētāji sporta sacensībās - slēpošanā, basketbolā, florbolā, volejbolā un sporta dienās. Skolas direktores Mudītes Gravas pateicības māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un skolotājiem, kas aicina skolēnus izkopt savus talantus un radoši piepildīt brīvo laiku.

            Svētku mirkļus īpaši sirsnīgus padarīja viesi – Valmieras Valsts ģimnāzijas ansambļa „8. marts” puiši ar savām dziesmām. Un, protams, visu viesturiešu atsaucība un pozitīvisms pēc labi aizvadītā darba cēliena.

Māris Lapsiņš


Pētera Liepas (12.c kl. ) foto

 

Improvizācijas šovs
2013. gada 2. maijā

Viesturskola portālos
2013. gada 2. maijā

Atvērto durvju dienu gaidot Viesturskolas baneris

izvietots tādos portālos kā:

 

Izstāde 2013
2013. gada 30. aprīlī

  

Viesturieši zinātniskajā konferencē fizikā
2013. gada 28. aprīlī

10.b klases skolēni Oskars Krišjānis un Artūrs Zandbergs izstrādāja skolēnu zinātniski pētniecisko darbu "Kvēlspuldzes kvēldiega temperatūras noteikšanas metožu izpēte". Pēc uzvaras Vidzemes konkursā Oskars un Artūrs piedalījās Latvijas Skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā, kur Latvijas gudrākie jaunie fiziķi prezentēja 25 pētnieciskos darbus. Tā kā Oskars un Artūrs bija apzinīgi gatavojušies šai konferencei un apguvuši pat daļu no 11. un 12.klases fizikas kursa, tad liels bija prieks par žūrijas piešķirto 3. vietu. Iegūtās zināšanas un iemaņas būs ļoti noderīgas gan skolā, gan studijās augstskolā. Skolotājiem prieks par to, ka skolēni ir sasnieguši augstu intelektuālu līmeni, un nu viņi vēlēsies sasniegt  vēl vairāk.

Darba vadītājs Uldis Ābeltiņš