Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Mācību gada ievadsacensības dambretē.
2013. gada 22. septembrī

Viesturskolā notika mācību gada ievadsacensības dambretē 1.-4.klašu skolēniem.


Labākie rezultāti 39 dalībnieku konkurencē:
meitenēm
1.v. Annai Melderai,
2.v. Annijai Sproģei,
3.v. Annijai Martai Melderei un Rūtai Marijai Āboliņai,
4.v. Paulai Sandrai Lippei un Annijai Debeļskai,
5.v. Samantai Annai Lapinskai;
zēniem
1.v. Denisam Rauženbergam un Dāvim Danielam Liepiņam,
2.v. Markam Birzgalim,
3.v. Krišjānim Upītem,
4.v. Raineram Gabalim, Raivo Būmanim, Markusam Šviontekam, Ralfam Eduardam Vanagam un Dāvim Kristiānam Ploderam,
5.v. Redam Rudiņam, Markusam Birzgalim, Edvardam Rokenam.

Plašāka informācija www.prataspeles.1w.lv
Treneris Uldis Ābeltiņš

Tikšanās ar skolas absolventu MARATU SAMAUSKI
2013. gada 18. septembrī

            Dzejas dienā, 17. septembrī, mūsu skolā uz tikšanos ar teātra klašu vidusskolēniem bija ieradies Valmieras Viestura vidusskolas 1986. gada absolvents Marats Samauskis. Šobrīd Marats dzīvo Saldū, tomēr viņš vienmēr aktīvi seko līdz notikumiem dzimtajā pilsētā. Mūsu skolā viņš ieradās kopā ar savu dzīvesbiedri Ievu Samausku, kas pazīstama kā savdabīga, interesanta bērnu grāmatu autore.

          Abus viesus skolas aktu zālē sveica teātra klašu  meitenes Ilga, Anna Paula un Alise ar īpaši izvēlētām dziesmām. Videoprezentācija atgādināja Maratam viņa dzimtās pilsētas Valmieras ievērojamākās vietas mūsdienās, arī viņa saistību ar Valmieras Drāmas teātri. Viņa tēvs, skatītāju iemīļotais aktieris Jānis Samauskis, un ģimene kopumā dēlam devusi līdzi dzīvē bagātu kultūras pieredzi, kas noderējusi daudzās situācijās. Savukārt skolotājiem Marats pateicās par to, ka guvis arī labu izglītību eksaktajās zinībās. Tieši tā devusi ierosmi studēt Fizikas un matemātikas fakultātē.

            Protams, dzīves ceļi bieži ir pavisam neparedzami, un, tā kā Marats bija pazīstams  ar komponistu M. Braunu, viņu ieinteresēja dziesmu tekstu veidošana. Viņš ir N. Matvejeva un vēl citu komponistu dziesmu tekstu autors. Arī pats viņš nodarbojas ar mūziku. Ievērojamu savu dzīves laiku viņš strādāja reklāmas jomā, kur labi varēja apvienot radošo domu ar augstskolā apgūtajām zināšanām. Marats kā dziesmu tekstu autors kļuva populārs, sadarbojoties ar dziedātāju Mariju Naumovu „Eirovīzijas 2002” laikā, kad viņu kopdarbs - dziesma „I Wanna” ieguva 1. vietu, un nākamais konkurss tādēļ pēc gada notika Rīgā. Iegūto balvu – stikla piramīdu- Marats uzdāvināja savai skolai, un tā turpmāk glabāsies skolas vēstures klasē.

           Viņa stāstījums ar atmiņām no skolas laika un mūsdienu dzīves norišu vērtējums bija interesants, papildināts ar viņa humora dzirkstīm. Un tomēr Marats atzina, ka ļoti nozīmīgs ikvienam ir tas, cik piepildīts un bagāts ir jaunības laiks, cik lielu spēku dod mīlestība un saprotoši cilvēki blakus. Kā garīgā stipruma avotu  grūtību pārvarēšanā viņš ir atklājis ticību Dievam, kas viņa dzīvē  nozīmē ļoti daudz.  Šobrīd viņa laiks ir saistīts ar kalpošanu Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā.

            Marats atvadoties ar gandarījumu atzina, ka ir priecīgs pēc ilgāka laika ciemoties Viesturskolā un piepildīt savu ieceri – pasniegt dāvanu savai skolai.

Māris Lapsiņš

DZEJAS STUNDA KOPĀ AR DZEJNIECI IEVU SAMAUSKU
2013. gada 17. septembrī

     Otrdien, 17. septembrī, Dzejas dienā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Saldus dzejniece Ieva Samauska. Viņa dzejoļus raksta galvenokārt jaunāko klašu skolēniem. Ieva pavisam uzrakstījusi 8 grāmatas, tai skaitā arī izziņas un fantāzijas bagātus prozas darbus, kas ir interesanti dažādu paaudžu lasītājiem. Dzejniece tikšanās sākumā atzīmēja, ka viņai ir īpašs prieks rakstīt bērniem, arī satikties ar viņiem literārajos pasākumos.

    Šoreiz Ieva Samauska Viesturskolas ieinteresētajiem lasītājiem piedāvāja savdabīgu dzejas spēļu stundu. Tajā visiem tika dota iespēja radoši piedalīties dzejoļu veidošanā – izdomājot trāpīgus virsrakstus, nosakot dzejoļu galvenos varoņus, papildinot dzejoļa rindas ar asprātīgu nobeigumu. Vislielākā aizrautība bija izdomājot virsrakstu dzejolim par tēti, kas datorā pazūd kā atvarā un kuru neviens nevar no tā izvilkt laukā. Notika arī plašāka iepazīšanās ar Rīgas ielu nosaukumiem, par kuriem ir dzejoļi grāmatā „Pilsēta no A līdz Z”. Asprātīgākie spēles dalībnieki saņēma īpašas dzejnieces pašas veidotas kartiņas ar dzejoļiem.

     Mazie lasītāji bija padomājuši arī par jautājumiem dzejniecei. Uz tradicionālo jautājumu par mīļāko uzrakstīto grāmatu, viņas atbilde bija nepārprotama – viņa priecājas par visām uzrakstītajām grāmatām, jo katrā no tām ir sava dzīves gudrība, savs vārdu spēles prieks. Paldies dzejniecei, kas prata jaunāko klašu viesturiešiem sagādāt īstu šīgada Dzejas dienas prieku!

Māris Lapsiņš

Dzejas dienas foto skat. sadaļā >>>GALERIJA

Hei, 1.a, 1.b, 1.c!
2013. gada 9. septembrī

Šogad viesturiešu pulku papildinājuši 68 mazie pirmklasnieki, kuri 6. septembrī satikās kopīgā pasākumā pēc pirmās skolā pavadītās nedēļas. Tā moto: „Smaidi tu, smaidu es, smaida visi pirmklasnieki!”

Izbrīna un pārsteigumu pilns bija mazo skolnieciņu pirmais „ceļojums” uz skolas aktu zāli, kur viņus jau sagaidīja skolas vadība. Ar muzikālu priekšnesumu jaunākos skolēnus sveica Santa Ziemane no 7.klases, bet kopīgajās rotaļās aicināja 12. klases skolniece Anna Paula Gruzdiņa.

  

Turpinājumā skolas direktore Mudīte Grava, direktores vietniece audzināšanas darbā Inguna Vācmane un audzinātājas Inese Baranova, Vita Lelle, Anita Peiča sveica 1.a, 1.b, un 1.c klases skolēnus un izsniedza viņiem skolēnu apliecības, kas apstiprinās piederību skolēnu saimei un lepnumu par Viestura vidusskolu.

Jautrus un emocionālus brīžus visiem sagādāja krāsaino balonu palaišana skolas pagalmā. Kopā ar baloniem izskanēja arī mūsu vēlējumi pirmajam skolas gadam.

Lai mums visiem interesants un veiksmīgs jaunais mācību gads!

 

1.c klases audzinātāja Anita Peiča

Roveri pārgājienu gar jūru uzveikuši
2013. gada 7. septembrī

Div­des­mit mūsu skolas skautu vienības ro­ve­ri no 6. līdz 25. au­gus­tam pie­da­lī­jās pa­šu or­ga­ni­zē­tā eks­pe­dī­ci­jā «Pre­tī Rī­ta Zvaig­znei». Eks­pe­dī­ci­jas mēr­ķis bi­ja no­iet vi­su Lat­vi­jas jū­ras ro­be­žu jeb 498 ki­lo­met­rus, sā­kot maz­liet pirms Ni­das no Lie­tu­vas ro­be­žas un bei­dzot Ai­na­žos pie Igau­ni­jas.

Eks­pe­dī­ci­jas mēr­ķis bi­ja po­pu­la­ri­zēt skau­tis­mu. Ta­jā bi­ja ie­spē­ja pie­da­lī­ties jau­nie­šiem no vi­sas Lat­vi­jas un iz­bau­dīt skau­tis­mu prak­tis­kā vei­dā.

Jau kā­du lai­ku brie­du­si ide­ja, ka va­ja­dzē­tu ko­pā veikt lie­lā­ku pār­gā­jie­nu vai brau­cie­nu. Tā Pau­lī­nei Lat­so­nei kā­dā zie­mas va­ka­rā ko­pā ar Mār­ti­ņu Bak­ma­ni ra­dās do­ma no­iet gar vi­su Lat­vi­jas jū­ras ro­be­žu.

Jau­nie­ši sa­pra­tu­ši, ka posms ir garš un pra­sa vai­rā­kas die­nas, tā­pēc to sa­da­lī­ju­ši pa 100 km pos­miem, kat­rā pie­da­lo­ties 3 — 5 cil­vē­kiem. Kat­ra pos­ma da­līb­nie­ki to plā­no­ja pa­ši — cik ki­lo­met­ru die­nā no­iet, kur rī­kot ēdien­rei­zes un kur nak­šņot. Lai nā­ka­ma­jā die­nā nav se­vi jā­pār­pū­lē, die­nā mi­ni­mā­lais no­ie­tais ki­lo­met­ru skaits bi­ja 20.

Pa­mat­ko­do­lā gā­jie­nā bi­ja ie­sais­tī­ti ap 20 jau­nie­šu, vēl pie­da­lī­jās tie, kas vē­lē­jās pie­vie­no­ties no ma­las. Ne­vie­nam in­te­re­sen­tam ne­ti­ka at­teikts. Īpa­ši jā­pie­min ro­ve­ris Ar­tūrs Ro­ma­ņen­ko no Rī­gas cilts, kurš no­gā­jis vi­su jū­ras pie­kras­ti.

Jau­nie­ši at­zi­na, ka bi­ju­ši pos­mi, kas vei­ca­mi grū­tāk, bet vien­mēr iz­de­vies sa­ņem­ties un no­spraus­to mēr­ķi sa­sniegt, jo, vei­cot kā­das ma­zas uz­va­ras, ko­pā vei­do­jas vie­na lie­la. Pār­gā­jie­na lai­kā jau­nie­šiem bi­ja jā­veic arī  zi­nā­mi uz­de­vu­mi, pie­mē­ram, jā­iz­zi­na kā­da zvej­nie­ka dzim­tas stāsts vai jā­at­rod kāds ge­o­cach, vai jā­mē­ģi­na sa­ru­nāt nakts­mā­jas.

Pēc pār­gā­jie­na jau­nie­ši sa­pra­tu­ši, ka lī­dzi jā­ņem pats mi­ni­mums, jo viss ta­ču jā­nes uz mu­gu­ras — telts vie­tā var vei­dot no­ju­mi, var iz­vē­lē­ties vieg­los tū­ris­ma trau­kus, ir jā­iz­vēr­tē arī tas, cik tā­lu būs nā­ka­mais vei­kals, ku­rā ie­pirkt pār­ti­ku. Tā kā jū­ras krasts ir at­šķi­rīgs, iet lie­lus at­tā­lu­mus  ba­sām kā­jām nav ie­tei­cams, ci­tā­di bez pē­du no­brā­zu­miem un tul­znām ne­iz­tikt. Tā­pēc skau­ti ci­tiem ie­sa­ka iz­vē­lē­ties slēg­ta ti­pa spor­ta apa­vus, kā arī pār­gā­jie­nu veikt ag­ri no rī­ta un va­ka­rā, kad sau­lē nav tik no­gur­di­no­ši.

Eks­pe­dī­ci­jas re­zul­tā­tā jau­nie­ši iz­vei­dos bro­šū­ru ar marš­ru­tu ap­rak­stiem un stās­tiem par pie­dzī­vo­to. Tā tiks brī­vi iz­pla­tī­ta in­ter­ne­tā un būs pie­eja­ma ik­vie­nam, kurš pats vē­las iz­bau­dīt pie­dzī­vo­ju­mus da­bā un do­ties pār­gā­jie­nos gar Lat­vi­jas jū­ras pie­kras­ti.

Nā­kam­gad jau­nie­šiem ir plāns no­braukt ar lai­vu pa Gau­ju no tās sā­ku­ma vie­tas.

Beverīnas roveru cilts gaitām var sekot @beverinasroveri.

 

Antis Lūsa

Laikraksts Liesma 2013. gada 3. septembris