Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Roveri pārgājienu gar jūru uzveikuši
2013. gada 7. septembrī

Div­des­mit mūsu skolas skautu vienības ro­ve­ri no 6. līdz 25. au­gus­tam pie­da­lī­jās pa­šu or­ga­ni­zē­tā eks­pe­dī­ci­jā «Pre­tī Rī­ta Zvaig­znei». Eks­pe­dī­ci­jas mēr­ķis bi­ja no­iet vi­su Lat­vi­jas jū­ras ro­be­žu jeb 498 ki­lo­met­rus, sā­kot maz­liet pirms Ni­das no Lie­tu­vas ro­be­žas un bei­dzot Ai­na­žos pie Igau­ni­jas.

Eks­pe­dī­ci­jas mēr­ķis bi­ja po­pu­la­ri­zēt skau­tis­mu. Ta­jā bi­ja ie­spē­ja pie­da­lī­ties jau­nie­šiem no vi­sas Lat­vi­jas un iz­bau­dīt skau­tis­mu prak­tis­kā vei­dā.

Jau kā­du lai­ku brie­du­si ide­ja, ka va­ja­dzē­tu ko­pā veikt lie­lā­ku pār­gā­jie­nu vai brau­cie­nu. Tā Pau­lī­nei Lat­so­nei kā­dā zie­mas va­ka­rā ko­pā ar Mār­ti­ņu Bak­ma­ni ra­dās do­ma no­iet gar vi­su Lat­vi­jas jū­ras ro­be­žu.

Jau­nie­ši sa­pra­tu­ši, ka posms ir garš un pra­sa vai­rā­kas die­nas, tā­pēc to sa­da­lī­ju­ši pa 100 km pos­miem, kat­rā pie­da­lo­ties 3 — 5 cil­vē­kiem. Kat­ra pos­ma da­līb­nie­ki to plā­no­ja pa­ši — cik ki­lo­met­ru die­nā no­iet, kur rī­kot ēdien­rei­zes un kur nak­šņot. Lai nā­ka­ma­jā die­nā nav se­vi jā­pār­pū­lē, die­nā mi­ni­mā­lais no­ie­tais ki­lo­met­ru skaits bi­ja 20.

Pa­mat­ko­do­lā gā­jie­nā bi­ja ie­sais­tī­ti ap 20 jau­nie­šu, vēl pie­da­lī­jās tie, kas vē­lē­jās pie­vie­no­ties no ma­las. Ne­vie­nam in­te­re­sen­tam ne­ti­ka at­teikts. Īpa­ši jā­pie­min ro­ve­ris Ar­tūrs Ro­ma­ņen­ko no Rī­gas cilts, kurš no­gā­jis vi­su jū­ras pie­kras­ti.

Jau­nie­ši at­zi­na, ka bi­ju­ši pos­mi, kas vei­ca­mi grū­tāk, bet vien­mēr iz­de­vies sa­ņem­ties un no­spraus­to mēr­ķi sa­sniegt, jo, vei­cot kā­das ma­zas uz­va­ras, ko­pā vei­do­jas vie­na lie­la. Pār­gā­jie­na lai­kā jau­nie­šiem bi­ja jā­veic arī  zi­nā­mi uz­de­vu­mi, pie­mē­ram, jā­iz­zi­na kā­da zvej­nie­ka dzim­tas stāsts vai jā­at­rod kāds ge­o­cach, vai jā­mē­ģi­na sa­ru­nāt nakts­mā­jas.

Pēc pār­gā­jie­na jau­nie­ši sa­pra­tu­ši, ka lī­dzi jā­ņem pats mi­ni­mums, jo viss ta­ču jā­nes uz mu­gu­ras — telts vie­tā var vei­dot no­ju­mi, var iz­vē­lē­ties vieg­los tū­ris­ma trau­kus, ir jā­iz­vēr­tē arī tas, cik tā­lu būs nā­ka­mais vei­kals, ku­rā ie­pirkt pār­ti­ku. Tā kā jū­ras krasts ir at­šķi­rīgs, iet lie­lus at­tā­lu­mus  ba­sām kā­jām nav ie­tei­cams, ci­tā­di bez pē­du no­brā­zu­miem un tul­znām ne­iz­tikt. Tā­pēc skau­ti ci­tiem ie­sa­ka iz­vē­lē­ties slēg­ta ti­pa spor­ta apa­vus, kā arī pār­gā­jie­nu veikt ag­ri no rī­ta un va­ka­rā, kad sau­lē nav tik no­gur­di­no­ši.

Eks­pe­dī­ci­jas re­zul­tā­tā jau­nie­ši iz­vei­dos bro­šū­ru ar marš­ru­tu ap­rak­stiem un stās­tiem par pie­dzī­vo­to. Tā tiks brī­vi iz­pla­tī­ta in­ter­ne­tā un būs pie­eja­ma ik­vie­nam, kurš pats vē­las iz­bau­dīt pie­dzī­vo­ju­mus da­bā un do­ties pār­gā­jie­nos gar Lat­vi­jas jū­ras pie­kras­ti.

Nā­kam­gad jau­nie­šiem ir plāns no­braukt ar lai­vu pa Gau­ju no tās sā­ku­ma vie­tas.

Beverīnas roveru cilts gaitām var sekot @beverinasroveri.

 

Antis Lūsa

Laikraksts Liesma 2013. gada 3. septembris

Viesturskolas dambretistu ievērībai
2013. gada 6. septembrī

  

Valmieras Jaunatnes centra Vinda organizētajā Jaunatnes dienu kausu izcīņā dambretē Viesturskolas audzēkņi guva labus panākumus.

1.-3.klašu grupā 1.vieta un kauss Dāvidam Danielam Liepiņam, 3.vieta un kauss Denisam Rauženbergam, medaļas par 6.vietu Markam Kristoferam Birzgalim un par 8.vietu Markusam Kristapam Birzgalim; savukārt, 11.vieta - Annijai Melderei.

4.-6.klašu grupā medaļa par 7.vietu Robertam Birzgalim, 9.vieta Kristiānam Kārlim Liepiņam.

 

Ar 4. septembri atsākas treniņi prāta spēlēs:
pirmdienās pulksten 13.30 – 15.00
(208. kab.)
trešdienās  pulksten 13.30 – 15.00 (118. kab).

Informācija: www.prataspeles.1w.lv .


Treneris Uldis Ābeltiņš

VEIKSMĪGU JAUNO MĀCĪBU GADU!
2013. gada 30. augustā

           Piektdien, 30. augustā, Valmierā pedagogu svinīgajā pasākumā, uzsākot jauno 2013. /2014. gadu, tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti 37 skolotājiem par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

            Apsveicam mūsu skolas direktores vietnieci KARMENU GOBU, skolotājas SANTU ĀDAMSONI, INU GRĀVĪTI, IVETU UPĪTI, direktores vietnieku ULDI JANSONU un skolotājus ATI JĀKOBSONU un GUNĀRU VEROVKINU ar Atzinības rakstu saņemšanu!

            LAI VEIKSMĪGS, RADOŠS un INTERESANTS MUMS VISIEM JAUNAIS 2013./2014. MĀCĪBU GADS!

„SVEIKA, LATVIJA!” Valmierā un Viesturskolā
2013. gada 21. augustā

            Sveika, Latvija!” ir latviski runājošu jauniešu ikgadēja vasaras programma, kas notiek kopš 1996. gada. Tās pamatā ir izglītojošs, aizraujošs ceļojums pa Latviju 13 – 15 gadus veciem skolēniem , kas beiguši 8. klasi latviešu skolās ārzemēs. Mērķis – divās nedēļās iepazīt Latvijas dabu, kultūru un veidot paliekošus kontaktus ar vienaudžiem Latvijā.

            Šogad augusta ceļojuma laikā latviešu skolēni no ASV, Kanādas un Austrālijas ceturtajā Latvijas apmeklējuma dienā, 17. augustā, ieradās Valmierā. Dienas pirmajā pusē ciemiņi iepazinās ar mūsu pilsētu – tās 730 gadus garo vēsturi un vēroja arī mūsdienu Valmieras dzīves ritmus. Jaunieši bija ļoti iepriecināti un patīkami pārsteigti par to, kā valmierieši glabā senatnes liecības un cik zaļa un skaista ir pilsētas ainava skatījumā no Sv. Sīmaņa baznīcas torņa. Tad sekoja pastaiga uz Valterkalniņu un Gaujas krastiem. Arī tas mūsu ciemiņiem izvērtās kā īpašs piedzīvojums. Valmieras muzejā notika lieliska iepazīšanās ar latviešu godiem - ar līdzdarbošanos un iejušanos senajās tradīcijās. Paldies Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes pārstāvei un Valmieras muzeja tradīciju kopai „Griezes” par to, ka  spēja radīt spilgtus emocionālus brīžus mūsu tautiešu ciemošanās laikā Valmieras centrā.

            Pēc pusdienām kafejnīcā „Bastions” ( no viesu puses tās tika atzītas kā īpaši  latviskas, garšīgas un veselīgas) ciemiņi devās uz Valmieras Viestura vidusskolu. Mūsu skola pēc iepriekšējas vienošanās bija viena no divām Latvijas skolām, kuru apmeklēja ceļojuma dalībnieki. Viesturskolā skolēnu un skolotāju grupa iepazīstināja ciemiņus ar skolu, tās tradīcijām latviskās kultūras veidošanā un Valsts svētku atzīmēšanā. Prezentācijā bija iespēja uzzināt par to, kā norit mācību darbs un daudzveidīgie pasākumi mūsu skolā. Pēc sarunas ar skolas direktori Mudīti Gravu notika savstarpēja dāvanu un suvenīru apmaiņa. Ar aizrautību viesi noskatījās improvizētu skolēnu teātra „Sprīdītis” brīvdabas izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā” pie skolas. Izrāde kopumā, arī tās mūzika un jauno aktieru tēlojums ļoti iepriecināja visus klātesošos. Pateicībā 14 ceļojuma dalībnieki un viņu audzinātāji veltīja viesturiešiem kopīgu dziesmu no ansambļa „Čikāgas piecīši” repertuāra. Tad notika tuvāka iepazīšanās ar katru dalībnieku, izmantojot teātra sporta spēļu elementus. Bija padomāts arī par fiziskām aktivitātēm – viesiem  tika piedāvātas mūsu skautu vienības 5 stacijas, kurās savas prasmes varēja parādīt jauktās komandas.

            Pievakarē notika azartiska komandu saspēle un skolas birzītē iedegās draudzības ugunskurs, pie kura valdīja atklātas sarunas, domu apmaiņa, dziesmu prieks un gandarījums par mūsu pusē labi pavadīto dienu. Viesturieši, Valmieras dienas veidotāji, guva daudz pozitīvu emociju un atziņu, uzņemot tālos ciemiņus.

            26. augustā vasaras ceļojuma dalībniekiem ir noslēguma diena Rīgā. Viesturieši, kas uzņēma ciemiņus Valmierā un mūsu skolā, ir uzaicināti piedalīties Rīgas dienas pasākumos. „Esam patiesi priecīgi par to, ka ceļojuma „Sveika, Latvija!” dalībnieki paņems līdzi uz savām mītnes zemēm ļoti plašus un interesantus iespaidus par viesošanos pie mums Valmierā un Viesturskolā,” šāds ir direktores vietnieces,  ceļojuma Valmieras dienas koordinatores Gitas Krūkles vērtējums. Paldies skolotājiem Ilzei Jansonei, Robertam Segliņam, Uldim Jansonam un visiem skolēniem, kas palīdzēja veidot interesantu un atmiņā paliekošu  17. augusta tikšanos!

Māris Lapsiņš

   Plašāks ieskats notikumos galerijā >>>        

VIESTURIEŠI 2013. GADA DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS
2013. gada 3. jūlijā

           1. jūlijā uz XXV Vispārējiem  latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem devās mūsu skolas tautas deju kolektīva „VIESTURIETIS” vecākās grupas dejotāji (vadītāja ARTA MIĶELSONE), lai piedalītos šīgada svētku mēģinājumos un koncertos. Paldies par paveikto darbu, gatavojoties Deju svētkiem!

Vēlam veiksmīgu, interesantu un dejotprieka piepildītu šo nedēļu!

Viesturskolas dejotāji pirmajā mēģinājumā „Daugavas” stadiona 1. laukumā.

      2. jūlijā uz Rīgu devās skolēnu teātra „Sprīdītis” izrādes „Īsa pamācība mīlēšanā” dalībnieki un veidotāji, lai piedalītos amatu meistaru darinājumu gadatirgus  kultūras programmā Vērmanes dārzā. Rīdzinieki un svētku viesi tūlīt pēc gadatirgus atklāšanas varēja iepazīties ar populāro mūsu teātra izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”, kas veltīta latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejai.

Izrādes dalībnieki uz Vērmanes dārza Mazās skatuves.

Fotoreportāžu no Vērmanes dārza skat. sadaļā TEĀTRIS >>> Jaunumi