Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Panākumi Vidzemes reģiona publiskās runas konkursā
2012. gada 1. martā

 

 

Ar pārliecinošu uzvaru no Vidzemes reģiona publiskās runas konkursa angļu valodā par tematu "Jaunības gudrības" atgriezusies Valmieras Viestura vidusskolas 11.b klases skolniece Sindija Virse.

 

"Katra piedalīšanās konkursā ir jauna iespēja sevi parādīt, pieredze uzstāties kompetentas žūrijas priekšā un labs valodas treniņš. Klausoties citus dalībnieku runās, es pārliecinājos ka vienu tematu var interpretēt ļoti dažādi", teica Sindija un gatavojas Angļu valodā runājošo apvienības Latvijā organizētajam konkursa valsts finālam par tēmu "Sirds vai galva?" Veiksmi!

 

Angļu valodas skolotāja

Līvija Kraukle

Labdarības skola 2012
2012. gada 27. februārī

„Sapratu, ka man patīk palīdzēt” –

  tā pēc otrās dienas, kas pavadīta Vidzemes slimnīcas Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā, atzina Guna Lūsiņa, Valmieras Viestura vidusskolas 11.c klases audzēkne. Viņa ir viena no sešiem jauniešiem, kas iniciatīvas „Labdarības skola” ietvaros apmeklēja slimnīcu un iepazinās ar īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas ikdienu. Iepazīšanās bija ļoti praktiska un tāpēc, jauniešuprāt, noderīga.

 Klas es biedrene Lauma Pujāte, kas padziļināti mācās bioloģiju, medicīnu jau izvēlējusies par savu nākotnes profesiju un labdarības skolas dienas izvēli tikai nostiprinājušas. Viņai paticis gan parunāties ar pacientiem, gan palīdzēt gulošajiem paēst pusdienas un kādu izvest pastaigā, kas nozīmē – aizstumt tantīti ratiņkrēslā  līdz logam, lai  viņa vismaz tā var papriecāties par skaisto skatu aiz loga. Pacientiem, no kuriem lielākā daļa ir guloši, bet pārējie var pārvietoties ar palīgierīcēm,    arī šādas negaras sarunas un īsas pastaigas ir pārmaiņa ierastajā ikdienā. 

 Ne mazāk svarīgi – meitenes pārliecinājušās, cik grūts ir šādu pacientu kopēju darbs, cik pacietīgam un iecietīgam jābūt personālam.

Ar Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas pacientiem darbojās arī Marta Tamane, Jānis Bērziņs, Nauris Ozoliņš un Ingars Matisons. Savukārt 2. klases skolēni audzinātājas Santas Ādamsones vadībā ceturtdien viesojās Vidzemes slimnīcas Bērnu slimību nodaļā un sniedza koncertu ar pašu izdomātiem un sagatavotiem atraktīviem deju priekšnesumiem.

Attēlā: Ar gandarījumu par palīdzēšanu. Labdarības skolas audzēknes (no kreisās) Lauma Pujāte un Guna Lūsiņa Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā

 

Benita Brila

No Vidzemes slimnīcas mājas lapas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotogrāfijas par projektu nedēļas norisi skatāmas galerijā

Konkurss „Pasakām vajag ticēt”
2012. gada 24. februārī

17. februārī 5. un 6. klašu skolēni pulcējās, lai pārbaudītu savas zināšanas par latviešu un cittautu literārajām pasakām konkursā „Pasakām vajag ticēt” Šoreiz novērotāju lomā bija 6.c klases skolēni, jo šī konkursa uzdevumu sagatavošana bija viņu pagājušā gada projekta darbs skolotājas Mairas Tiltiņas vadībā.

Klašu komandām bija jāveic dažādi uzdevumi: jāmeklē tekstā apmaldījušās pasakas, jāklausās fragmenti un jāatpazīst pasaku tēli. Spēlējot loto, bija jāatklāj savas zināšanas par pasakām, to autoriem,  bija jāatrod rakstnieku dzimtene.

Kompetenta žūrija - latviešu valodas un literatūras skolotāji Aiva Žagariņa , Māris Lapsiņš un skolas prezidents Jānis Bērziņš – vērtēja ne tikai komandu zināšanas, bet  arī katras komandas pieteikumu un noformējumu.

2 punktus savējiem varēja palīdzēt nopelnīt arī aktīvākie līdzjutēji. Viņiem, orientējoties pēc kartes, vajadzēja atrast pasaku varoņu pazaudētos priekšmetus.  

 

Konkursa rezultāti:

1. vietā -  5.a klase,

2.vietā -  6.b klase,

3.vieta -  5. b klase.  

 

 

 

Apsveicam uzvarētājus! Paldies visiem dalībniekiem!

Komandu foto skatīt galerijā.

Veiksmes Skatuves runas konkursā
2012. gada 23. februārī

22. februārī visi Viesturskolas Valmieras pilsētas Skatuves runas konkursa dalībnieki saņēma diplomus vai atzinības par saviem priekšnesumiem.

1.- 6. klašu grupā

3. vieta      Alisei Beatrisei Bugakovai 5.c kl.

Atzinības  Elīnai Akmentiņai 2.b kl.

                   Jānim Trēziņam 4.b kl.

7.- 12.klašu grupā

3. vieta      Nikam Ciprusam 8.a kl.

                   Annai Paulai Gruzdiņai 10.a kl.

Atzinības  Martai Veldrei 10.a kl.

                   Kristīnei Liepiņai 12.c kl.

Annai Paulai Gruzdiņai vēlam veiksmi Vidzemes novadu konkursā 17. aprīlī !

Labo darbu nedēļa Viestura vidusskolā
2012. gada 22. februārī
Labo darbu nedēļa Viestura vidusskolā

Pirm­dien vi­sā Lat­vi­jā sā­ka dar­bo­ties Lab­da­rī­bas sko­la. Ino­va­tī­va kus­tī­ba ar mēr­ķi ie­sais­tīt bēr­nus un jau­nie­šus re­ā­lā lab­da­rī­bā. Lab­da­rī­bas sko­lu or­ga­ni­zē sa­bied­ris­kā la­bu­ma fonds «Cha­rity Fac­tor» («Lab­da­rī­bas fak­tors») mūs­pu­sē sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras no­va­da fon­du.

Pir­ma­jām se­šām Lab­da­rī­bas sko­lām jau pie­vie­no­ju­šās vēl di­vas. Val­mie­rā lie­lā­ka pie­re­dze lab­da­rī­bā ir Vies­tu­ra vi­dus­sko­lai, jo jau vai­rā­kus ga­dus sko­las do­me rī­ko Lab­da­rī­bas ne­dē­ļu ar kon­krē­tu zie­do­ju­ma ad­re­sā­tu. Sko­lē­ni lab­da­rī­bas tir­dzi­ņā ir zie­do­ju­ši sli­miem vien­au­džiem, pa­lī­dzī­bai au­dzēk­nim ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, pen­si­o­nē­ta­jiem sko­lo­tā­jiem, arī sa­vai sko­lai tel­pu lab­ie­kār­to­ša­nai u. c. va­ja­dzī­bām. Tā­pēc ne­bi­ja ne ma­zā­ko šau­bu: vies­tu­rie­ši šo­gad pro­jek­tu ne­dē­ļu vel­tīs lab­da­rī­bai. Kla­šu ko­lek­tī­vi no 2. līdz 8. un no 10. līdz 11. kla­sei gru­pās un in­di­vi­du­ā­li ie­ce­rē­ja sa­vus la­bos dar­bus, un jau pirm­dien sā­kās no­do­mu in­ten­sī­va pār­vēr­ša­na īs­te­nī­bā. Tiek ga­ta­vo­ti ap­svei­ku­ma priekš­ne­su­mi pan­si­o­nā­ta ie­mīt­nie­kiem, sko­lē­ni ie­ce­rē­ju­ši ko­pā ar vi­ņiem la­sīt grā­ma­tas, pa­stai­gā­ties, vākt da­žā­das man­tas Lab­da­rī­bas no­lik­ta­vai, die­nas cen­trā or­ga­ni­zēt ra­do­šās darb­nī­cas bēr­niem ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, vākt ma­ku­la­tū­ru, ap­rū­pēt me­ža zvē­rus, pa­lī­dzēt dzīv­nie­ku pa­tver­smei, dar­bo­ties SOS cie­ma­tā, or­ga­ni­zēt pa­ra­o­lim­pis­ko die­nu, ga­ta­vot gal­da spē­les u. tml.

Attēlā: LABI! Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tājs Gu­nārs Ve­rov­kins uz­sla­vē El­ga­ra Jā­ņa Alk­snī­ša, Ed­ga­ra Edžus Zē­me­ļa (6.b kla­se) un To­ma Ko­ken­ber­ga (7. a kla­se) vei­ku­mu.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka