Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Zemessargu tikšanās ar jaunāko klašu skolēniem.
2011. gada 15. novembrī

Jau tradicionāli 1. - 4. klašu skolēniem svētku mēnesī ir kāds pārsteigums. Šogad – tikšanās ar Zemessardzes 22.kājnieku bataljona pārstāvjiem M. Tūtinu un A. Bauģi.

Vispirms visi klātesošie noskatījās prezentāciju, tad jautājumus uzdeva gan viesi, gan paši skolēni - kas ir Zemessargi, cik gadu jubileju viņu organizācija nosvinēja augustā, kas ir jāsargā, kas uzšūts uz Zemessargu formas tērpiem, kādi cilvēki nevar kļūt par Zemessargiem, no cik gadiem var kļūt par Zemessargu?

Gan zēnu, gan meiteņu īpašu uzmanību piesaistīja ieroču kolekcija. Jā, tas tik bija ko vērts! Viena lieta ir dzirdēt, bet pavisam cita – redzēt.

Paldies Zemessardzes 22.kājnieku bataljona komandierim MārimTūtinam par atsaucību, ieinteresētību un sadarbību!

 

Mūsu GAISMA Latvijai
2011. gada 14. novembrī

Jau ceturto gadu  Lāč­plē­ša die­nas vakarā skolas pagalmā ie­deg­ās sko­lē­nu vei­do­tās gais­mas skulp­tū­ri­ņas — kā pie­mi­ņa un vel­tī­jums Lat­vi­jai un brī­vī­bas ide­jai.

Ne ti­kai sko­lē­niem, bet arī ve­cā­kiem šī tra­dī­ci­ja pa­tīk. Kla­šu ko­lek­tī­vi jau vi­su ne­dē­ļu do­mā­ja, kā­du sim­bo­lu vei­dos no de­go­šām sve­cēm. Ta­jos ir pat­rio­tis­ka no­ska­ņa — lat­vie­šu rak­stu zī­mes, Lat­vi­jas kon­tū­ra, Brīvības pie­mi­nek­ļa trīs zvaig­znes un citi. Tāpat kā pagājušo gadu tika dziedātas dziesmas - patriotiskās, tautas dziesmas un arī sirds dziesmas.

Kā vien­mēr Lāč­plē­ša die­nā mū­su skau­ti ko­pā ar sa­vu va­dī­tā­ju Ul­di Jan­so­nu pie­da­lī­jās lā­pu gā­jie­nā uz Pil­sē­tas ka­piem, vi­ņiem pie­vie­no­jas arī ci­ti vidusskolas klašu sko­lē­ni.

Vairāk no pasākuma galerijā.

Lāčplēša dienas ieskaņas pasākums
2011. gada 8. novembrī

Trikātā 4. novembrī Latvijas Ģenerāļu klubs, sadarbojoties ar Beverīnas novada pašvaldību, rīkoja Lāčplēša dienas ieskaņas pasākumu Mans zelts ir mana tauta”. Šo kopā sanākšanas reizi ģenerāļu kluba biedri vēlas ieviest kā tradīciju, aicinot patriotiskās jauniešu organizācijas pirms valsts svētkiem tikties svinīgā pasākumā kādā no Latvijas novadiem. Šogad ģenerāļu klubs izsludināja kluba kausa izcīņas konkursu, kurā var piedalīties jaunsargu un skautu vienības. Konkursa noteikumi un rezultāti palīdzētu noskaidrot, kur nākamajā gadā varētu notikt šis valsts svētku ieskaņas pasākums.

Kādēļ pirmais pasākums notika tieši Trikātā? Tā nav nejaušība, jo Trikāta ir vairāku ģenerāļu dzimtā vieta. Viņu vārdi Latvijā plaši pazīstami- ģenerālis Jānis Balodis, ģenerālis Kārlis Goppers un vēl vairāki citi Lāčplēša kara ordeņa kavalieri.

Vēl pasākumā notika paneļdiskusija "Slikts tas kareivis, kas negrib būt par ģenerāli", kur ģenerāļu kluba biedriem - atvaļinātajam pulkvedim Dainis Turlajam, atvaļinātajam pulkvedis Jurim Dalbiņam un atvaļinātajam viceadmirālim Gaidim Andrejam Zeibotam - varēja uzdot visdažādākos jautājumus. Interesanti piezīmēt, ka visi trīs klātesošie ģenerāļi, kā izrādījās, ir mūsu novadnieki. Divi no tiem – Dainis Turlais un Juris Dalbiņš- savulaik 60. un 70. gados mācījušies Valmieras Viestura vidusskolā un ir šīs skolas absolventi (D. Turlais – 9. izlaidumā, J. Dalbiņš – 12. izlaidumā).

Pie šogad atklātā latvju ķēniņa Tālivalža pieminekļa atvaļinātais viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots pasniedza skautiem un jaunsargiem iedegtas simboliskas lāpas, lai jaunie Latvijas patrioti savu pārliecību un latviskās idejas nestu arī citos mūsdienu jauniešos.

Vakara noslēgumā Trikātas saieta namā Depo skauti un jaunsargi neformālā gaisotnē, pacienājoties ar rupjmaizi, medu un tēju, varēja izrunāties ar ģenerāliem un citiem pasākuma dalībniekiem. Vairāk jautājumu gan uzdeva ģenerāļi, jo viņi vēlējās labāk iepazīt skautu, gaidu un jaunsargu gaitas, lai varētu mērķtiecīgi palīdzēt šīm jaunatnes organizācijām.

7. un 8. klašu literārais konkurss
2011. gada 7. novembrī

Mazā Annele!

Vai  Tu varēji iedomāties, ka pēc 150 gadiem Viestura vidusskolas skolēni atcerēsies Tavas bērnības gaitas, joprojām lasīs Tavas pasaku lugas, cieņā turēs gūtās vērtības – labestību, čaklumu un cilvēkmīlestību?

4. novembrī skolas zālē notika literārais konkurss „Krietnums un čaklums spēj pārveidot pasauli”,  kopā pulcējot  7. ,8. klašu komandas, līdzjutējus un skolotājus.  Gatavojoties pasākumam, klašu komandas mājas darbā veidoja prezentācijas, iepriekš izlozējot tēmas.

Konkursu vērtēja neatkarīga, kompetenta žūrija:  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotekāre S. Rozenbaha un latviešu valodas , literatūras skolotāja S. Gredzena, kā arī mums labi zināmā informātikas skolotāja Z. Baldone. Cik labi skolēni pārzina A. Brigaderes pasaku lugas, viņi  varēja pierādīt, veicot 5 uzdevumus:  sakārtojot pasaku lugas „Sprīdītis” notikumus,  uzminot brīnumu lādē apslēpto mantu, atpazīstot citātus un palīdzot tēlam sameklēt savu lugu. Arī līdzjutējiem bija iespēja atbildēt uz asprātīgiem jautājumiem.

Konkursu noskaņu palīdzēja radīt A. Kārkliņas kokles spēle, K. Šomases princeses  Zeltītes dziesma. Pirmo reizi savus talantus atklāja teātra klases meitenes , atveidojot  „mazās Anneles” un noslēdzot pasākumu ar dziesmu „Piena ceļš”.

 

 

Pēc žūrijas vērtējuma un iegūtajiem punktiem 1. vietu ieguva 7. b klase,

2. vietu – 7. a klase, bet 3. vietā ierindojās 8. a klase.

Fotogrāfijas galerijā...

Aristotelis 2011
2011. gada 2. novembrī

Nedēļu pirms brīvdienām notika Aristoteļa svētki jeb iesvētības. Man šis pasākums ļoti patika, jo tas nedaudz izmainīja ierasto dienas ritmu un sagādāja daudz patīkamu emociju.

Pasākuma tēma „Tā nav dzīve, tas ir kino” pēc tēlu izvēles un tērpu sagatavošanas likās laba. Šai nedēļai aktīvi gatavojās gan desmitās, gan divpadsmitās klases. Divpadsmitie pat savu priekšnesumu esot gatavojuši naktī. Sagatavotie pārbaudījumi bija iespējami un reāli, kas ļoti atviegloja desmito dzīvi. Es šo nedēļu uztvēru ar humoru, un tā tam arī vajadzētu būt. Piektdienas vakara pasākums man likās svinīgs.

Signe Sēne 10.a kl.

Aristoteļa svētki Viesturskolā ir īpaši un ļoti gaidīti svētki kā jaunajiem vidusskolēniem, tā divpadsmitajiem.

Tas ir pirmais pasākums, kurā ir jāpiedalās, lai turpmāk varam saukt sevi par pilntiesīgiem Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem.

Visa nedēļa no 17. līdz 21. oktobrim bija vairāk kā izdevusies, pašas iesvētības arī bija interesantas. Nevarēja nepamanīt to, cik daudz darba un spēka divpadsmitie ieguldījuši, lai pārbaudījumi un uzdevumi būtu interesanti un pietiekoši grūti. Piektdienas vakara svinīgais iesvētību pasākums atsvēra nosmulētās mutes un smirdīgās drēbes pārbaudījumos.

Manuprāt, Aristoteļa svētki ir kopjama tradīcija, un es nevaru sagaidīt, kad arī mums, tagadējiem desmitajiem, būs jāveido pārbaudījumi jaunajiem vidusskolēniem.

Anna Paula Gruzdiņa 10.a kl.

 

Manuprāt, pats pozitīvākais šajā nedēļā bija klases biedru kopības sajūta, jo pildot uzdevumus vai stafetes, mēs vairās varam satuvināties, jo atbalstām viens otru. Savukārt parastajās darba dienās mēs nemaz nevaram tik labi satuvināties un iedraudzēties. Tāpēc, manuprāt, Aristoteli varētu nosaukt par lielu sadraudzības pasākumu.

Kristīne Andriņa 10.a kl.

 

Ja man būtu jāizvēlas, vai šīs izdarības saukt Aristoteļa vārdā, tad noteikti – Nē! Tā ir tāda ākstīšanās, izklaidēšanās, nevis pelēko šūniņu kustināšana. Es ieteiktu kaut ko mūsdienīgāku, ar humoru saistītu.

Munise Šuksta 10.a kl.

 

Pasākums piektdienas vakarā pēc iesvētībām bija jauks. Ādolfam no 12.b klases ir talants vadīt pasākumu, kuru izveidoja kā šovu. Un kliņģeris, ko mums uzdāvināja Vienpadsmitie, bija ļoti gards.

Liels paldies, Divpadsmitie!

Renāte Hāne 10.a kl.

Foto no Aristoteļa svētkiem skatīt galerijā