Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

DZEJAS STUNDA KOPĀ AR DZEJNIECI IEVU SAMAUSKU
2013. gada 17. septembrī

     Otrdien, 17. septembrī, Dzejas dienā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Saldus dzejniece Ieva Samauska. Viņa dzejoļus raksta galvenokārt jaunāko klašu skolēniem. Ieva pavisam uzrakstījusi 8 grāmatas, tai skaitā arī izziņas un fantāzijas bagātus prozas darbus, kas ir interesanti dažādu paaudžu lasītājiem. Dzejniece tikšanās sākumā atzīmēja, ka viņai ir īpašs prieks rakstīt bērniem, arī satikties ar viņiem literārajos pasākumos.

    Šoreiz Ieva Samauska Viesturskolas ieinteresētajiem lasītājiem piedāvāja savdabīgu dzejas spēļu stundu. Tajā visiem tika dota iespēja radoši piedalīties dzejoļu veidošanā – izdomājot trāpīgus virsrakstus, nosakot dzejoļu galvenos varoņus, papildinot dzejoļa rindas ar asprātīgu nobeigumu. Vislielākā aizrautība bija izdomājot virsrakstu dzejolim par tēti, kas datorā pazūd kā atvarā un kuru neviens nevar no tā izvilkt laukā. Notika arī plašāka iepazīšanās ar Rīgas ielu nosaukumiem, par kuriem ir dzejoļi grāmatā „Pilsēta no A līdz Z”. Asprātīgākie spēles dalībnieki saņēma īpašas dzejnieces pašas veidotas kartiņas ar dzejoļiem.

     Mazie lasītāji bija padomājuši arī par jautājumiem dzejniecei. Uz tradicionālo jautājumu par mīļāko uzrakstīto grāmatu, viņas atbilde bija nepārprotama – viņa priecājas par visām uzrakstītajām grāmatām, jo katrā no tām ir sava dzīves gudrība, savs vārdu spēles prieks. Paldies dzejniecei, kas prata jaunāko klašu viesturiešiem sagādāt īstu šīgada Dzejas dienas prieku!

Māris Lapsiņš

Dzejas dienas foto skat. sadaļā >>>GALERIJA

Hei, 1.a, 1.b, 1.c!
2013. gada 9. septembrī

Šogad viesturiešu pulku papildinājuši 68 mazie pirmklasnieki, kuri 6. septembrī satikās kopīgā pasākumā pēc pirmās skolā pavadītās nedēļas. Tā moto: „Smaidi tu, smaidu es, smaida visi pirmklasnieki!”

Izbrīna un pārsteigumu pilns bija mazo skolnieciņu pirmais „ceļojums” uz skolas aktu zāli, kur viņus jau sagaidīja skolas vadība. Ar muzikālu priekšnesumu jaunākos skolēnus sveica Santa Ziemane no 7.klases, bet kopīgajās rotaļās aicināja 12. klases skolniece Anna Paula Gruzdiņa.

  

Turpinājumā skolas direktore Mudīte Grava, direktores vietniece audzināšanas darbā Inguna Vācmane un audzinātājas Inese Baranova, Vita Lelle, Anita Peiča sveica 1.a, 1.b, un 1.c klases skolēnus un izsniedza viņiem skolēnu apliecības, kas apstiprinās piederību skolēnu saimei un lepnumu par Viestura vidusskolu.

Jautrus un emocionālus brīžus visiem sagādāja krāsaino balonu palaišana skolas pagalmā. Kopā ar baloniem izskanēja arī mūsu vēlējumi pirmajam skolas gadam.

Lai mums visiem interesants un veiksmīgs jaunais mācību gads!

 

1.c klases audzinātāja Anita Peiča

Roveri pārgājienu gar jūru uzveikuši
2013. gada 7. septembrī

Div­des­mit mūsu skolas skautu vienības ro­ve­ri no 6. līdz 25. au­gus­tam pie­da­lī­jās pa­šu or­ga­ni­zē­tā eks­pe­dī­ci­jā «Pre­tī Rī­ta Zvaig­znei». Eks­pe­dī­ci­jas mēr­ķis bi­ja no­iet vi­su Lat­vi­jas jū­ras ro­be­žu jeb 498 ki­lo­met­rus, sā­kot maz­liet pirms Ni­das no Lie­tu­vas ro­be­žas un bei­dzot Ai­na­žos pie Igau­ni­jas.

Eks­pe­dī­ci­jas mēr­ķis bi­ja po­pu­la­ri­zēt skau­tis­mu. Ta­jā bi­ja ie­spē­ja pie­da­lī­ties jau­nie­šiem no vi­sas Lat­vi­jas un iz­bau­dīt skau­tis­mu prak­tis­kā vei­dā.

Jau kā­du lai­ku brie­du­si ide­ja, ka va­ja­dzē­tu ko­pā veikt lie­lā­ku pār­gā­jie­nu vai brau­cie­nu. Tā Pau­lī­nei Lat­so­nei kā­dā zie­mas va­ka­rā ko­pā ar Mār­ti­ņu Bak­ma­ni ra­dās do­ma no­iet gar vi­su Lat­vi­jas jū­ras ro­be­žu.

Jau­nie­ši sa­pra­tu­ši, ka posms ir garš un pra­sa vai­rā­kas die­nas, tā­pēc to sa­da­lī­ju­ši pa 100 km pos­miem, kat­rā pie­da­lo­ties 3 — 5 cil­vē­kiem. Kat­ra pos­ma da­līb­nie­ki to plā­no­ja pa­ši — cik ki­lo­met­ru die­nā no­iet, kur rī­kot ēdien­rei­zes un kur nak­šņot. Lai nā­ka­ma­jā die­nā nav se­vi jā­pār­pū­lē, die­nā mi­ni­mā­lais no­ie­tais ki­lo­met­ru skaits bi­ja 20.

Pa­mat­ko­do­lā gā­jie­nā bi­ja ie­sais­tī­ti ap 20 jau­nie­šu, vēl pie­da­lī­jās tie, kas vē­lē­jās pie­vie­no­ties no ma­las. Ne­vie­nam in­te­re­sen­tam ne­ti­ka at­teikts. Īpa­ši jā­pie­min ro­ve­ris Ar­tūrs Ro­ma­ņen­ko no Rī­gas cilts, kurš no­gā­jis vi­su jū­ras pie­kras­ti.

Jau­nie­ši at­zi­na, ka bi­ju­ši pos­mi, kas vei­ca­mi grū­tāk, bet vien­mēr iz­de­vies sa­ņem­ties un no­spraus­to mēr­ķi sa­sniegt, jo, vei­cot kā­das ma­zas uz­va­ras, ko­pā vei­do­jas vie­na lie­la. Pār­gā­jie­na lai­kā jau­nie­šiem bi­ja jā­veic arī  zi­nā­mi uz­de­vu­mi, pie­mē­ram, jā­iz­zi­na kā­da zvej­nie­ka dzim­tas stāsts vai jā­at­rod kāds ge­o­cach, vai jā­mē­ģi­na sa­ru­nāt nakts­mā­jas.

Pēc pār­gā­jie­na jau­nie­ši sa­pra­tu­ši, ka lī­dzi jā­ņem pats mi­ni­mums, jo viss ta­ču jā­nes uz mu­gu­ras — telts vie­tā var vei­dot no­ju­mi, var iz­vē­lē­ties vieg­los tū­ris­ma trau­kus, ir jā­iz­vēr­tē arī tas, cik tā­lu būs nā­ka­mais vei­kals, ku­rā ie­pirkt pār­ti­ku. Tā kā jū­ras krasts ir at­šķi­rīgs, iet lie­lus at­tā­lu­mus  ba­sām kā­jām nav ie­tei­cams, ci­tā­di bez pē­du no­brā­zu­miem un tul­znām ne­iz­tikt. Tā­pēc skau­ti ci­tiem ie­sa­ka iz­vē­lē­ties slēg­ta ti­pa spor­ta apa­vus, kā arī pār­gā­jie­nu veikt ag­ri no rī­ta un va­ka­rā, kad sau­lē nav tik no­gur­di­no­ši.

Eks­pe­dī­ci­jas re­zul­tā­tā jau­nie­ši iz­vei­dos bro­šū­ru ar marš­ru­tu ap­rak­stiem un stās­tiem par pie­dzī­vo­to. Tā tiks brī­vi iz­pla­tī­ta in­ter­ne­tā un būs pie­eja­ma ik­vie­nam, kurš pats vē­las iz­bau­dīt pie­dzī­vo­ju­mus da­bā un do­ties pār­gā­jie­nos gar Lat­vi­jas jū­ras pie­kras­ti.

Nā­kam­gad jau­nie­šiem ir plāns no­braukt ar lai­vu pa Gau­ju no tās sā­ku­ma vie­tas.

Beverīnas roveru cilts gaitām var sekot @beverinasroveri.

 

Antis Lūsa

Laikraksts Liesma 2013. gada 3. septembris

Viesturskolas dambretistu ievērībai
2013. gada 6. septembrī

  

Valmieras Jaunatnes centra Vinda organizētajā Jaunatnes dienu kausu izcīņā dambretē Viesturskolas audzēkņi guva labus panākumus.

1.-3.klašu grupā 1.vieta un kauss Dāvidam Danielam Liepiņam, 3.vieta un kauss Denisam Rauženbergam, medaļas par 6.vietu Markam Kristoferam Birzgalim un par 8.vietu Markusam Kristapam Birzgalim; savukārt, 11.vieta - Annijai Melderei.

4.-6.klašu grupā medaļa par 7.vietu Robertam Birzgalim, 9.vieta Kristiānam Kārlim Liepiņam.

 

Ar 4. septembri atsākas treniņi prāta spēlēs:
pirmdienās pulksten 13.30 – 15.00
(208. kab.)
trešdienās  pulksten 13.30 – 15.00 (118. kab).

Informācija: www.prataspeles.1w.lv .


Treneris Uldis Ābeltiņš

VEIKSMĪGU JAUNO MĀCĪBU GADU!
2013. gada 30. augustā

           Piektdien, 30. augustā, Valmierā pedagogu svinīgajā pasākumā, uzsākot jauno 2013. /2014. gadu, tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti 37 skolotājiem par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

            Apsveicam mūsu skolas direktores vietnieci KARMENU GOBU, skolotājas SANTU ĀDAMSONI, INU GRĀVĪTI, IVETU UPĪTI, direktores vietnieku ULDI JANSONU un skolotājus ATI JĀKOBSONU un GUNĀRU VEROVKINU ar Atzinības rakstu saņemšanu!

            LAI VEIKSMĪGS, RADOŠS un INTERESANTS MUMS VISIEM JAUNAIS 2013./2014. MĀCĪBU GADS!