Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Valmieras Viestura vidusskolas 51. Izlaidumā
2011. gada 21. jūnijā

Sestdien, 18. jūnijā, no savas skolas atvadījās 12. a un 12. b klašu absolventi. Izlaidumā skanēja daudz apsveikumu, jo veiksmīgi aizvadīts eksāmenu laiks un 12 skolas gadi. Bija daudz vēlējumu nākotnei. Arī no bijušā Viesturskolas ilggadīgā direktora Ivara Brieža, kas šoreiz bija goda viesa statusā. Šajā  vasarā 59 viesturieši sāks jaunu dzīves posmu pēc skolas beigšanas.

Izlaiduma svinības atklāja skolas direktore Mudīte Grava, sakot absolventiem uzmundrinošus ceļavārdus un  pasniedzot grāmatu kā nelielu atmiņu no skolas šajā  svinīgajā brīdī. Diemžēl atestātus absolventi varēs saņemt tikai 13. jūlijā. Īpašs prieks par to, ka Annija Dzirkale (12. a kl.), Lelde Bukovska (12. b kl.), Kristīne Priedīte (12. b kl.) saņēma Ministru prezidenta Valda Dombrovska  Pateicības vēstuli par teicamām sekmēm.

Daudziem skolēniem ( Annijai Dzirkalei, Santai Kleinai, Laumai Sniķerei  12. a klasē; Leldei Bukovskai , Kristīnei Priedītei, Kristīnei Kudreņickai, Oskaram Gobam, Viesturam Mušpertam, Ievai Bēmai, Martai Rozenštokai, Montai Brūverei ,Paulai Krumholcei, Paulai Jonātei, Dārtai Bošai, Elvīrai Dreimanei  12. b klas;ē) tika pasniegtas skolas Pateicības par labu un teicamu mācību darbu. 12. b klases audzinātāja Ligita Pickaine un 12. a klases audzinātājs Atis Jākobsons, aicinot iznākt priekšā katru absolventu, sniedza īsu, trāpīgu ieskatu katra jaunieša personības izaugsmē vidusskolas gados.

Izlaiduma svētku noskaņu bagātināja VPĢ absolventa Madara Vanaga dziesmotais sveiciens. Sporta zāli līdz nepazīšanai pārvērta 11. b un 11. c skolēnu  skolotājas Īrisas Ozolas vadībā veidotās ziedu kompozīcijas. Emocionāli bija brīži, kad 12. klašu absolventi pateicās vecākiem, skolai, skolotājiem.  Skolotājs Atis Jākobsons pirmoreiz saņēma no savas klases apsveikumu dziesmā, bet skolotāja Ligita Pickaine no katra savas klases absolventa pa skaistai rozei ar īpašu vēlējumu…

Absolventi trijos vidusskolas gados bez ikdienas mācību darba vēl padarījuši daudz – piedalījušies skolēnu teātrī „Sprīdītis”, deju kolektīvā „Viesturietis”, skolēnu pašpārvaldē, sabiedrisko organizāciju darbā un dažādos sporta pasākumos. Īpašs paldies skolēnu grupai, kura aktīvi darbojās biznesa jomā, par to sertifikāti no „Junior Achievement Latvija”.

Izlaiduma noslēgumā tradicionālie radu, draugu un paziņu apsveikumi skolas pagalmā. Un, protams, fotografēšanās  kopā ar savu klasi, skolotājiem, vecākiem un draugiem.

Lai jums veiksmīgs lidojums nākotnē,  51. Izlaiduma viesturieši!

Par izlaidumu foto skatīt galerijā >>>

Vjandras ģimnāzijas skolotāji Viesturskolā
2011. gada 21. jūnijā

2011.gada 13. jūnijā mūsu skolā ieradās desmit sākumskolas un krievu valodas skolotāji no Igaunijas Republikas Vjandras  ģimnāzijas. Ar šo skolu mūs saista apmēram 30 gadus ilga draudzība. Ciemiņu vidū bija arī Vjandras ģimnāzijas direktors.

Pēc kopīgas iepazīšanās ar mūsu skolas sākumskolas un krievu valodas skolotājām, kā arī direktori Mudīti Gravu un direktores vietnieci Līviju Kraukli sākām strādāt darba grupās.

Viena grupa, sākumskolas skolotājas, iepazīstinājām igauņu kolēģus ar matemātikas mācīšanas metodēm, mācību līdzekļiem un izglītības prasībām Latvijā. Arī Vjandras ģimnāzijas skolotājas rādīja mums savus mācību materiālus.

Otra grupa, krievu valodas skolotājas, darbojās, iepazīstot šīs valodas interesantākos  mācīšanas paņēmienus.

Pēc tam  igauņu kolēģi aplūkoja mūsu pilsētas skaistākās vietas. Valmieras pašvaldībā tikāmies ar mēru Inesi Boķi. Aizbraucām iepazīties ar Sietiņiezi, bet vakarā atpūtāmies Gaujas krastos.

Jau no paša rīta, 14. jūnijā, atkal stādājām darba grupās. Mūsu vizuālās mākslas skolotājas Ingūna Vācmane un Ineta Krieviņa vadīja mākslas paraugstundas, bet Anita Peiča rādīja savu skolēnu  mākslas darbus fotogrāfijās. Vēlāk pusdienojām ,,Mazajā Ansī”. Apmainījāmies ar suvenīriem.

Nākošajā gadā  mūsu skolotāji tika uzaicināti ciemos pie kolēģiem Vjandras ģimnāzijā.

Foto par viesošanos skatīt galerijā.

Devīto klašu izlaidums Viesturskolā
2011. gada 17. jūnijā

            Satraukums skolēnos un skolotājos sākās pēc Pēdējā zvana dienas pasākuma 20. maijā, jo sākās eksāmenu sesija, kurā mums bija jāpierāda savas zināšanas valsts eksāmenos. Jāatzīst, ka eksāmenu laiks paskrēja zibenīgi ātri un 9. b klase eksāmenus  veiksmīgi nokārtoja.

            Pēc pēdējā eksāmena, kas bija vēsture, skolēni ar nepacietību gaidīja izlaidumu. Meitenes domāja par skaistām kleitām, bet puiši priecājās par to, ka iegūs pamatizglītības apliecību. Mēs apzināmies, ka pamatizglītības apliecība ir tā, kas palīdzēs veidot  mūsu nākotni turpmāk.

            Izlaiduma dienā, 11. jūnijā, absolventos bija manāms uztraukums. Ieradāmies skolā ātrāk, lai sagatavotos svinīgajai daļai. Uztraukums bija diezgan liels, jo mēģinājuma laikā aizmirsām dziesmas vārdus, bet vēlāk tas pazuda. Jau savlaicīgi bijām sastājušies pāros, lai sagaidītu mūsu laiku, kad varēsim doties zālē. Diena bija ļoti karsta, tāpēc nebija viegli absolventiem, viesiem un skolotājiem. Apliecību izsniegšana pagāja nemanot, un tagad 9. b klase izsaka lielu pateicību skolotājiem un vecākiem par kopā pavadīto laiku. Mums skola šajos gados ir kļuvusi kā  otrās mājas ,un ir prieks, ka tajās mūs gaida.

            Pēc izlaiduma svinīgā pasākuma rīkojām balli skolā. Balles laikā mūs pārņēma īpaša noskaņa un raisījās dažādas pārdomas. Kāds atcerējās skolā pavadīto laiku, kāds domāja par savu nākotni, bet kāds izteica pateicību skolai par iegūtajām zināšanām, kuras varēs izmantot arī turpinot izglītību citur.

Karīna Klaģiša

9. b klases absolvente

9. UN 12. KLAŠU PĒDĒJAIS ZVANS 2011 VIESTURSKOLĀ
2011. gada 25. maijā

20. maijā skolas pagalmā pulcējās skolēni un skolotāji, lai šajā pavasarī Viesturskolā ieskandinātu 9.a , 9. b un 12. a, 12. b kl.  skolēniem zvanu uz pēdējo stundu šajā mācību gadā. Skanēja apsveikumi, laba vēlējumi eksāmenos. Tradicionālie sveicieni dziesmā un dejā. Ieskatu svinīgā pasākuma interesantākajos mirkļos skatīt foto galerijā >>>

12. KLAŠU SVEICIENS VIESTURSKOLAI UN SKOLOTĀJIEM
2011. gada 25. maijā

Mēs sakām paldies Jums , skolotāji, šodien, teiksim arī rīt un aizparīt. Un tā vēl daudzus gadus, jo dzīvē sastapsimies ar dažādām grūtībām un , iespējams, tikai tajos mirkļos spēsim Jūs patiesi saklausīt. Vēlamies pateikties par visu, ko esat ieguldījuši darbā ar mums. Paldies Jums, skolotāji, par Jūsu neatlaidību, smaidu, mūžīgo enerģiju un arī reizēm  stingrāk pateiktu vārdu! Novēlam tikpat atraktīvus skolēnus arī turpmāk! Lai tie Jūs mūžīgi uztur jaunus un možus! Atvadoties no garajām mācību stundām un skolas ikdienas, mēs sakām Jums:

„Mums dodiet mīlestību ceļam,

Jo tās  nekad par daudz nav dots,

Tas –trauks, no kura visi smeļam,

Bet kurš  nekad nav iztukšots.

Un gudrību mums vajag arī-

Uz  zaļa zara katrs tiks. (..)

Un lai mēs elpot spētu brīvi,

Vēl drosmi vajag sirdīs liet.

Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi,

Mums būs līdz galam jānoiet...”