Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Konkurss „Pasakām vajag ticēt”
2012. gada 24. februārī

17. februārī 5. un 6. klašu skolēni pulcējās, lai pārbaudītu savas zināšanas par latviešu un cittautu literārajām pasakām konkursā „Pasakām vajag ticēt” Šoreiz novērotāju lomā bija 6.c klases skolēni, jo šī konkursa uzdevumu sagatavošana bija viņu pagājušā gada projekta darbs skolotājas Mairas Tiltiņas vadībā.

Klašu komandām bija jāveic dažādi uzdevumi: jāmeklē tekstā apmaldījušās pasakas, jāklausās fragmenti un jāatpazīst pasaku tēli. Spēlējot loto, bija jāatklāj savas zināšanas par pasakām, to autoriem,  bija jāatrod rakstnieku dzimtene.

Kompetenta žūrija - latviešu valodas un literatūras skolotāji Aiva Žagariņa , Māris Lapsiņš un skolas prezidents Jānis Bērziņš – vērtēja ne tikai komandu zināšanas, bet  arī katras komandas pieteikumu un noformējumu.

2 punktus savējiem varēja palīdzēt nopelnīt arī aktīvākie līdzjutēji. Viņiem, orientējoties pēc kartes, vajadzēja atrast pasaku varoņu pazaudētos priekšmetus.  

 

Konkursa rezultāti:

1. vietā -  5.a klase,

2.vietā -  6.b klase,

3.vieta -  5. b klase.  

 

 

 

Apsveicam uzvarētājus! Paldies visiem dalībniekiem!

Komandu foto skatīt galerijā.

Veiksmes Skatuves runas konkursā
2012. gada 23. februārī

22. februārī visi Viesturskolas Valmieras pilsētas Skatuves runas konkursa dalībnieki saņēma diplomus vai atzinības par saviem priekšnesumiem.

1.- 6. klašu grupā

3. vieta      Alisei Beatrisei Bugakovai 5.c kl.

Atzinības  Elīnai Akmentiņai 2.b kl.

                   Jānim Trēziņam 4.b kl.

7.- 12.klašu grupā

3. vieta      Nikam Ciprusam 8.a kl.

                   Annai Paulai Gruzdiņai 10.a kl.

Atzinības  Martai Veldrei 10.a kl.

                   Kristīnei Liepiņai 12.c kl.

Annai Paulai Gruzdiņai vēlam veiksmi Vidzemes novadu konkursā 17. aprīlī !

Labo darbu nedēļa Viestura vidusskolā
2012. gada 22. februārī
Labo darbu nedēļa Viestura vidusskolā

Pirm­dien vi­sā Lat­vi­jā sā­ka dar­bo­ties Lab­da­rī­bas sko­la. Ino­va­tī­va kus­tī­ba ar mēr­ķi ie­sais­tīt bēr­nus un jau­nie­šus re­ā­lā lab­da­rī­bā. Lab­da­rī­bas sko­lu or­ga­ni­zē sa­bied­ris­kā la­bu­ma fonds «Cha­rity Fac­tor» («Lab­da­rī­bas fak­tors») mūs­pu­sē sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras no­va­da fon­du.

Pir­ma­jām se­šām Lab­da­rī­bas sko­lām jau pie­vie­no­ju­šās vēl di­vas. Val­mie­rā lie­lā­ka pie­re­dze lab­da­rī­bā ir Vies­tu­ra vi­dus­sko­lai, jo jau vai­rā­kus ga­dus sko­las do­me rī­ko Lab­da­rī­bas ne­dē­ļu ar kon­krē­tu zie­do­ju­ma ad­re­sā­tu. Sko­lē­ni lab­da­rī­bas tir­dzi­ņā ir zie­do­ju­ši sli­miem vien­au­džiem, pa­lī­dzī­bai au­dzēk­nim ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, pen­si­o­nē­ta­jiem sko­lo­tā­jiem, arī sa­vai sko­lai tel­pu lab­ie­kār­to­ša­nai u. c. va­ja­dzī­bām. Tā­pēc ne­bi­ja ne ma­zā­ko šau­bu: vies­tu­rie­ši šo­gad pro­jek­tu ne­dē­ļu vel­tīs lab­da­rī­bai. Kla­šu ko­lek­tī­vi no 2. līdz 8. un no 10. līdz 11. kla­sei gru­pās un in­di­vi­du­ā­li ie­ce­rē­ja sa­vus la­bos dar­bus, un jau pirm­dien sā­kās no­do­mu in­ten­sī­va pār­vēr­ša­na īs­te­nī­bā. Tiek ga­ta­vo­ti ap­svei­ku­ma priekš­ne­su­mi pan­si­o­nā­ta ie­mīt­nie­kiem, sko­lē­ni ie­ce­rē­ju­ši ko­pā ar vi­ņiem la­sīt grā­ma­tas, pa­stai­gā­ties, vākt da­žā­das man­tas Lab­da­rī­bas no­lik­ta­vai, die­nas cen­trā or­ga­ni­zēt ra­do­šās darb­nī­cas bēr­niem ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, vākt ma­ku­la­tū­ru, ap­rū­pēt me­ža zvē­rus, pa­lī­dzēt dzīv­nie­ku pa­tver­smei, dar­bo­ties SOS cie­ma­tā, or­ga­ni­zēt pa­ra­o­lim­pis­ko die­nu, ga­ta­vot gal­da spē­les u. tml.

Attēlā: LABI! Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tājs Gu­nārs Ve­rov­kins uz­sla­vē El­ga­ra Jā­ņa Alk­snī­ša, Ed­ga­ra Edžus Zē­me­ļa (6.b kla­se) un To­ma Ko­ken­ber­ga (7. a kla­se) vei­ku­mu.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka

Ferenca Molnāra lugas „LILIOMS” izrāde skolēnu Tautas teātrī „Sprīdītis”
2012. gada 20. februārī

14. februārī mūsu skolas teātrī notika otrā šīs sezonas pirmizrāde – F. Molnāra luga „Lilioms”. Šo iestudējumu režisora Roberta Segliņa un režisores Ineses Ramutes vadībā veidoja pamatā 11. klašu skolēni – Tautas teātra dalībnieki. Lomās arī daži aktieri no 10. klasēm un 9. b klases. Titullomā 11. c klases skolnieks Jānis Bērziņš (Lilioms). Kopā ar viņu izrādes centrā viņa klasesbiedrenes Elīna Mīļā (Jūlija), Guna Lūsiņa (Muškātne) un klasesbiedrs Alvis Tauriņš (Fičūrs). Interesantus tēlu raksturus atveido arī citi izrādes dalībnieki. Ar izrādes programmu var iepazīties sadaļā TEĀTRIS >>> Repertuārs. Izrādes noskaņas radīšanā izmantoti ungāru un serbu mūzikas motīvi. Skatītājus aizrauj ungāru dejas „Čardašs” variācijas, ko iestudējusi horeogrāfe Lelde Feldmane.

Aicinām iepazīties ar jaunāko skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis” iestudējumu!

Plašāk par jauno izrādi var izlasīt sadaļā TEĀTRIS >>> Jaunumi.

Apsveicam ar panākumiem
2012. gada 20. februārī

Valmieras pilsētas un Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu 12. klašu vēstures olimpiādē:

Kristaps Dancis - 2. vieta

Annika Rozīte - 3. vieta

Kristīne Liepiņa - 3. vieta