Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Trīs valstu jaunieši Viesturos
2011. gada 8. oktobrī

Šo­ne­dēļ Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­la uz­ņē­ma ilg­ga­dē­jos la­bos drau­gus no sa­dar­bī­bas sko­las un Val­mie­rai drau­dzī­gā ap­riņ­ķa Vā­ci­jā — Hār­ze­vin­ke­les ģim­nā­zi­jas. Ce­turt­dien vi­ņiem pie­vie­no­jās tik­pat uz­ti­ca­mi drau­gi — spor­tis­kie jau­nie­ši no Ven­dras ģim­nā­zi­jas Igau­ni­jā.

Ko­pī­gos pa­sā­ku­mus vie­no­ja ak­ti­vi­tā­šu tē­ma — iz­glī­to­ja­mo ra­do­šu­ma vei­ci­nā­ša­na vi­des un spor­ta ak­ti­vi­tā­tēs.

Drau­dzē­ša­nās ar Hār­ze­vin­ke­les ģim­nā­zi­ju sā­ku­sies 1993. ga­dā, un ik pēc pā­ris ga­diem ar ne­lie­liem pār­trau­ku­miem kā pe­da­go­gi, tā sko­lē­ni cie­mo­ju­šies pie drau­giem, ie­pa­zīs­tot part­ner­sko­las pie­re­dzi, vā­cu tra­dī­ci­jas, sa­dzī­vi, jo sko­lē­nus vien­mēr uz­ņem ģi­me­nes. Arī šo­ne­dēļ vies­tu­rie­ši sa­vās mā­jās rū­pē­jas par cie­mi­ņiem, šo­dien, pie­mē­ram, ir ģi­me­ņu die­na, ku­rā ie­vē­rī­bas cie­nī­gā­kais no­ti­kums būs Sim­jū­da tir­gus ar lat­vie­šu tau­tas dzies­mu un de­ju ie­pa­zī­ša­nu, lie­tiš­ķās māk­slas meis­ta­ru un amat­nie­ku iz­strā­dā­ju­mu ap­lū­ko­ša­nu.Trīs valstu jaunieši Viesturos

                                                                  Maija Mežaka

Attēlā:

PIRMOREIZ. Hār­ze­vin­ke­les ģim­nā­zi­jas skol­nie­ce Lē­na pir­mo­reiz mū­žā šauj ar lo­ku. Ja ir tik la­bi pa­dom­de­vē­ji kā Vies­tur­sko­las pui­ši, viss iz­do­das.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Sveicam jaunievēlēto skolas prezidentu Jāni Bērziņu
2011. gada 28. septembrī

 

 

Prezidenta vietniece Ieva Deineka

 

Foto no vēlēšanu pasākuma skatīt galerijā

Dzejas dienas 2011
2011. gada 27. septembrī

15. septembrī  dzejas cienītāji no 10. un 11. klasēm devās uz Dzejas dienu pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā. Šeit bija tikšanās ar jauno dzejnieku Arti Ostupu. Sākumā skolēni lasīja autora dzejoļus, pēc tam viņš pats par sevi pastastīja ļoti īsi. Galvenā atziņa: “Lai dzeju saprastu vai dzeju rakstītu, ir daudz jālasa”. Dzejnieks atzina, ka pats ļoti daudz lasa.

Pārējo pasākuma daļu vadīja bibliotekāre, jo pats dzejnieks neko īsti nevarēja pateikt. Šo viņa rīcību es īsti nesaprotu, jo uzskatu , ka, ja  esi publikas priekšā, tev ir jāsagatavo kāda publiska runa un kaut nedzaudz jāieplāno tēmas,  ar kurām  varētu ieinteresēt klausītāju. Nolasītie dzejoļi bija samērā saprotami un atklāja dzejnieka personību, interešu loku. Taču  dažas diskusijas izvērtās diezgan interesantas. Piemēram, diskusija par to, vai rupjība dzejā ir nepieciešama, aizrāva lielu daļu klausītāju. Vēl mani ieinteresēja diskusija par literāro valodu un latviešu valodas likteni.

Pēc šīm diskusijām daži klausītāji saņēma drosmi un nolasīja savus dzejoļus. Mani pārsteidza tas, ka dzejnieks diezgan asi nokritizēja kādu jaunu dzejas rakstītāju, jo man šie dzejoļi likās kā jūtu atklāsme, kam varētu būt turpinājums.  Tā varētu rasties pat jauns dzejnieks.

Signe Sēne 10.a klasē.

Volvo Trucks un Drošas braukšanas skolas pasākums 1.-4.klašu skolēniem.
2011. gada 26. septembrī

 

23. septembrī projekta  Stop.Look.Wave  ietvaros Volvo Truck Latvia un Drošas braukšanas skola viesojās Valmieras Viestura vidusskolā, kur 1. līdz 4. klašu audzēkņiem notika mācību stunda par:

 • - drošību uz ielas un braucamo daļu tuvumā,
 • - drošību pilsētā un ārpus tās tumšajā rudens un ziemas laikā,
 • - par atstarojošo elementu pareizu lietošanu,
 • - ceļu šķērsošanu izkāpjot no transporta līdzekļiem,
 • - drošību pārvietojoties ar velosipēdu.

Vispirms bērniem tiks demonstrēti ar drošību saistīti video un atgādināti gada tumšajos mēnešos ievērojamiedrošības pasākumi uz ceļa. Otrajā daļā skolēni varēja paši pārliecināties par pasažieru un kravas automašīnu gabarītu un redzamības leņķu atšķirībām, iekāpjot Volvo FH. Visi apmācību apmeklētāji – skolēni saņēma vienmēr noderīgos atstarotājus.

”Latvijas skolās kopš 2010. gada ar šo programmu viesojamies jau ceturto reizi, pie kam šoreiz pēc pašas skolas uzaicinājuma. Šajā reizē mūs sagaidīja arī kāds pārbaudījums - 250 bērni, kas ir līdz šim lielākā grupa.


Mēs priecājamies un uzteicam Valmieras Viestura vidusskolu par tās iniciatīvu domājot par savu audzēkņu drošību un labsajūtu,” tā par iniciatīvu Dace Rostoka, Volvo Truck Latvia mārketinga vadītāja.

Inguna Vācmane

Par pasākumu attēlus skatīt galerijā.

2011. gada 1. septembris ar skolas Labo gariņu
2011. gada 6. septembrī


Zinību dienas rīts Viesturskolā iesākās ar klasesbiedru un audzinātāju sirsnīgo atkalredzēšanos klases stundās, kad tika pārrunāti saulainās vasaras notikumi, vēlēts veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads, atgādināti drošības noteikumi uz ielas un kopīgajos pasākumos, runāts par brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Pēc tradīcijas pulksten 10.00 notika skolēnu, skolotāju, vecāku un viesu pulcēšanās skolas pagalmā. Tur visus sagaidīja skolas Labais gariņš, direktore Mudīte Grava, Valmieras pilsētas pašvaldības Domes deputāti Evita Sniedze un Romāns Naudiņš.

 

Klātesošie ieklausījās skolas Labā gariņa aicinājumā visiem kopā spodrināt Viesturskolas labo slavu ar saviem labajiem darbiem, visiem dzīvojot draudzīgi un saticīgi. Ar sirsnīgiem aplausiem tika uzņemti paši mazākie - pirmklasnieki un viņu pavadoņi – 12.klašu jaunieši.

 Skolas direktore Mudīte Grava ar laba vēlējumiem sveica skolēnus, viņu vecākus un  skolas pedagogus, vēlot veselību un izturību, pēc iespējas vairāk izmantot skolas piedāvājumus un ikdienā nezaudēt radošo dzirkstelīti. Domes deputāti apsveica pedagogus, kuri par ieguldījumu ikdienas darbā tika apbalvoti ar IZM īpašo Atzinības rakstu. Apbalvojumu un Kristīnes Šomases veltījuma dziesmu saņēma skolotāji- Inguna Vācmane, Ārija Kārkliņa, Gija Kalvīte, Īrisa Ozola, Zigita Baldone, Viktors Gammeršmidts.  Valmieras pilsētas pašvaldības balvu „Par sasniegumiem interešu izglītībā” 2010./2011.m.g. saņēma Tautas teātra „Sprīdītis” 10.un 11.klašu aktieru grupas un režisors Roberts Segliņš, arī par labiem panākumiem Vidzemes novada skolu teātru skatē. Apbalvojums arī 12.c klases skolniekam Mārtiņam Smiltam un skolotājai Īrisai Ozolai  par iegūto 1.vietu Vidzemes novada Vizuālās un lietišķās mākslas izstādē.

          Tad skolas zvans aicināja mazos pirmklasniekus uz pirmo kopīgo svētku stundu skolas zālē. Tur mazie un viņu vecāki kopā ar skolas Labo gariņu, direktori un klašu audzinātājiem priecājās par skolas dāvināto dienasgrāmatu, skolēnu apliecību, par kopīgām rotaļām un dziesmām.

Lai veiksmīgs, radošs un  brīnumains mums visiem šis jaunais mācību gads!

Foto skatīt galerijā.