Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Izmēri asinsspiedienu!
2011. gada 5. decembrī
 
 
Ne­sen Lat­vi­jā veik­tais sirds ve­se­lī­bas pē­tī­jums at­klā­ja sa­trau­co­šus fak­tus par valsts ie­dzī­vo­tā­ju asins­spie­die­na rā­dī­tā­jiem. Pro­ti: pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens ir 44 % ie­dzī­vo­tā­ju virs 25 ga­diem — 40 % sie­vie­šu un 53 % vī­rie­šu — un gan­drīz pu­se Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ne­kon­tro­lē sa­vu asins­spie­die­nu. Lai no­skaid­ro­tu sirds ve­se­lī­bas stā­vok­li, pir­mais un vien­kār­šā­kais uz­de­vums ir iz­mē­rīt asins­spie­die­nu, tā­pēc Lat­vi­jas kar­dio­lo­gu bied­rī­ba sā­ku­si ak­ci­ju «120/80 Iz­mē­ri asins­spie­die­nu!»
 

In­for­ma­tī­vi pa­sā­ku­mi un asins­spie­die­na mē­rī­ša­na no­ti­ku­si Rī­gas paš­val­dī­bā, Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē, Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­la­jā te­āt­rī u. c. Va­kar — Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā. Sa­ska­ņā ar Kar­dio­lo­gu bied­rī­bas veik­to ap­tau­ju, 33 % Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju uz­ska­ta, ka no vi­su pro­fe­si­ju pār­stāv­jiem aug­stā­kais asins­spie­diens ir sko­lo­tā­jiem, ot­ra­jā vie­tā ie­rin­do­jot spor­tis­tus, tre­ša­jā — po­li­ti­ķus.

Ak­ci­jā Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā pie­da­lī­jās un to at­bal­stī­ja Kar­dio­lo­gu bied­rī­bas Sirds ve­se­lī­bas vei­ci­nā­ša­nas ko­man­da — P. Stra­di­ņa uni­ver­si­tā­tes slim­nī­cas 27. kar­dio­lo­ģi­jas no­da­ļas va­dī­tā­ja Ja­nī­na Ro­ma­no­va, sko­las ab­sol­ven­ti LR Sa­ei­mas de­pu­tāts Ro­māns Nau­diņš un BMX daudz­kārt ti­tu­lē­tais spor­tists Ar­tis Žen­tiņš, Val­mie­ras ģi­me­nes ār­ste In­ta Au­zi­ņa.

Attēlā: LABI. Mū­zi­kas sko­lo­tā­ja Il­vi­ja Aiz­u­pie­te no­skaid­rot sa­vus asins­spie­die­na skait­ļus ie­ra­dās pēc ko­pā ar sa­viem dzie­do­ša­jiem ko­lek­tī­viem va­dī­ta­jiem di­viem emo­ci­o­nā­liem lab­da­rī­bas kon­cer­tiem Mēs — sa­vai sko­lai, tā­pēc rē­ķi­nā­jās arī ar pār­mai­ņām rā­dī­tā­jos, ta­ču ģi­me­nes ār­ste In­ta Au­zi­ņa mie­ri­na: ir la­bi, vi­siem klāt­e­so­ša­jiem at­gā­di­not, ka asins­spie­die­na rā­dī­tā­ju kon­tro­li no­teik­ti va­jag plā­not mie­rī­gā gai­sot­nē.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka

Viesturieši — savai skolai
2011. gada 2. decembrī

No pirm­die­nas līdz treš­die­nai Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā no­ti­ka ik­ga­dē­jā lab­da­rī­bas ak­ci­ja «Mēs — sa­vai sko­lai».

— Šī ir vie­na no sko­las sir­snī­gā­ka­jām tra­dī­ci­jām, ko jau vai­rāk ne­kā des­mit ga­dus pirms Zie­mas­svēt­kiem rī­ko sko­las paš­pār­val­de, ot­ro ga­du ar de­vī­zi «Mēs — sa­vai sko­lai». Ak­ci­jas lai­kā no­tiek lab­da­rī­bas tir­dziņš, ta­jā at­sau­cī­gi ie­sais­tās sko­lē­ni, zie­do­jot ro­taļ­lie­tas, grā­ma­tas, gal­da spē­les, pla­kā­tus, fo­to­grā­fi­jas, rok­dar­bus, — skaid­ro di­rek­to­res viet­nie­ce au­dzi­nā­ša­nas dar­bā Gi­ta Krūk­le.

Otrdienas pusdienlaikāskan zvans un skolas Mazā zāle piebirst ar skolēniem, kas vai nu jau noskatījuši kādu lietu, ko vēlētos iegādāties, vai arī vērīgi pārlūko piedāvājumu, lai ko iegādātos, tā atbalstot arī savu skolu.

Elvita no 6. klases stāsta, ka iegādājusies telefona piekariņus, bet šodien ievērojusi, ka pārdošanā parādījusies zāļu tēja, atnākusi to iegādāties. Būs laba dāvana omītei Ziemassvētkos, meitene priecājas.

Piektklasnieks Roberts priecīgs virpina plaukstā zilganu stikla bumbiņu, ko ieguvis par 15 santīmiem (tirdziņā cenas skolēnu rocībai ir pieņemamas), un stāsta, ka ar to lieliski varot vingrināt pirkstus vai ripināt pa koka trasīti kādā brīvā brītiņā Vindā, būvējot kuģa modelīti. Roberts, protams, zina, kā tiks izmantota tirdziņā iegūtā nauda - skolas skaņu aparatūrai esot nepieciešamas jaunas skandas.

Bērniem pa vidu piedāvājumu aplūko arī skolotāja Zigita Baldone. - Jau esmu nopirkusi mazmeitai grāmatiņas, disku ar multenīti par auniņu, tirdziņa pirmajā dienā mammai iegādājos ļoti skaistu adventes vainadziņu un skatos, ka vēl varētu atbalstīt savu skolu. Katru gadu tā esmu darījusi un zinu, ka arī kolēģi no sirds to dara, jo ir prieks par rezultātu, piemēram, tirdziņš notiek Mazajā zālē, kas jaunas krāsas un vizuālo noformējumu ieguvusi par pagājušā gada labdarības akcijas līdzekļiem.

G. Krūkle papildina, ka topot arī podesti kora priekšnesumiem.

Viesturieši — savai skolaiMazā zāle kā dežūrpostenis iekritusi skolotājai Livijai Krauklei, un arī viņa jau paspējusi papildināt savu svētklu dāvanu maisu: - Tajā mazdēliņam būšot divas mašīnītes un skaista bilžu grāmata par trim sivēntiņiem, sev iegādājos albumu fotogrāfijām, zinu, ka noderēs, un, skatoties un bērnu lielo interesi, domāju, ka arī es mājās atradīšu jaunas labas lietiņas, ko atnest tirdziņam. Sī ir ļoti jauka tradīcija, vienmēr priecājos, ka skolēni no sirds tai atsaucas. Pašpārvaldē izspriež, kam ziedot savākto naudu, vienu gadu ar mīlestību to dāvāja skolnieciņam ratiņkrēslā, citreiz ļoti slimai meitenei, un joprojām atmiņā, kā jaunieši apsveica mūsu skolotājus pensionārus viņu egles vakarā. Tas bija tāds pārsteigums, kolēģi aizkustinājumā raudāja, un es, šo brīdi redzot, atzīšos, ka biju laimīga par mūsu audzēkņiem.

Tikmēr G. Krūkle sarēķinājusi: labdarības akcijā ietirgoti pāri par 220 latiem, piektdien notiek arī divi skolas interešu izglītības pulciņu un individuālo izpildītāju koncerti, kuros parasti tiek saziedota lielāka summa.

Attēlā:

VARBŪT ŠO? Lab­da­rī­bas tir­dzi­ņa pie­dā­vā­ju­mā pa­līdz ori­en­tē­ties 11.b kla­ses ak­tī­vis­ti. Skais­tas paš­da­ri­nā­tas krel­lī­tes un pie­sprau­des iz­ķer­tas jau tir­dzi­ņa pir­ma­jā die­nā.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka

eTwinning — jaunas sadarbības iespējas
2011. gada 1. decembrī
eTwinning — jaunas sadarbības iespējas

Ber­lī­nē 10. — 12. no­vem­brī eTwinning kon­fe­ren­cē pie­da­lī­jās Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las di­rek­to­re Mu­dī­te Gra­va, Ko­cē­nu pa­mat­sko­las di­rek­tors Dai­nis Trē­ziņš, vi­ņu ko­lē­ģi no Ma­do­nas un Gul­be­nes no­va­diem.

MUDĪTE GRAVA pie­bilst: — Arī Jau­nat­nes starp­tau­tis­kās pro­gram­mu aģen­tū­ras Lat­vi­jā pār­stā­ve, kas sko­lu va­dī­tā­jus ai­ci­nā­ja at­sauk­ties. Ei­ro­pā šā­das starp­tau­tis­kas kon­fe­ren­ces no­tiek ik pa lai­kam, bet Vā­ci­jā pir­mo­reiz bi­ja ie­lūg­ti iz­glī­tī­bas ie­stā­žu va­dī­tā­ji vai vi­ņu viet­nie­ki mā­cī­bu dar­bā. Pie­da­lī­jās vai­rāk ne­kā 200 ko­lē­ģu no vi­sas Ei­ro­pas. Dar­ba va­lo­da, pro­tams, an­gļu, bet īsa­jās pau­zēs starp lek­ci­jām un dar­ba gru­pām ar ko­lē­ģiem no Lie­tu­vas, Po­li­jas sa­ru­nā­jā­mies arī krie­vis­ki. Pa­tī­ka­mi bi­ja sa­stapt sko­lo­tā­jus, ar ko sa­vā ie­priek­šē­jā sko­lā Lī­gat­nē pirms de­vi­ņiem ga­diem sa­dar­bo­jos Co­me­ni­us pro­jek­tā. Bet vēl lie­lāks prieks bi­ja vai­rāk­kārt dzir­dēt la­bas at­sauk­smes par Lat­vi­ju. Šo at­pa­zīs­ta­mī­bu ir vei­ci­nā­ju­ši dau­dzie Co­me­ni­us pro­jek­ti, ku­ros Lat­vi­jas sko­lo­tā­ji un vi­ņu sko­lē­ni kā part­ne­ri ir la­bi se­vi pa­rā­dī­ju­ši. Mēs nu­dien ne par ka­pei­ku ne­esam slik­tā­ki!

Maija Mežaka

Olimpiādes skolā rit pilnā sparā...
2011. gada 25. novembrī

Olimpiāžu maratons Viestura vidusskolā jau sācies. 9.novembrī 24 11. un 12. klašu skolēni mērojās spēkiem angļu valodā.

Spēcīgākie seši, kuri pārstāvēs Viesturskolu pilsētas angļu valodas olimpiādē:

Armands Repsis       12.a

Sindija Virse              11.b

Kārlis Briedis             11.c

Kristīne Liepiņa          12.c

Elīza Anete Kaužēna 12.c

Anete Vītola              12.b

Pateicību saņem 1. vietas ieguvējs Armands Repsis.

Zemessargu tikšanās ar jaunāko klašu skolēniem.
2011. gada 15. novembrī

Jau tradicionāli 1. - 4. klašu skolēniem svētku mēnesī ir kāds pārsteigums. Šogad – tikšanās ar Zemessardzes 22.kājnieku bataljona pārstāvjiem M. Tūtinu un A. Bauģi.

Vispirms visi klātesošie noskatījās prezentāciju, tad jautājumus uzdeva gan viesi, gan paši skolēni - kas ir Zemessargi, cik gadu jubileju viņu organizācija nosvinēja augustā, kas ir jāsargā, kas uzšūts uz Zemessargu formas tērpiem, kādi cilvēki nevar kļūt par Zemessargiem, no cik gadiem var kļūt par Zemessargu?

Gan zēnu, gan meiteņu īpašu uzmanību piesaistīja ieroču kolekcija. Jā, tas tik bija ko vērts! Viena lieta ir dzirdēt, bet pavisam cita – redzēt.

Paldies Zemessardzes 22.kājnieku bataljona komandierim MārimTūtinam par atsaucību, ieinteresētību un sadarbību!