Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Labo darbu nedēļa Viestura vidusskolā
2012. gada 22. februārī
Labo darbu nedēļa Viestura vidusskolā

Pirm­dien vi­sā Lat­vi­jā sā­ka dar­bo­ties Lab­da­rī­bas sko­la. Ino­va­tī­va kus­tī­ba ar mēr­ķi ie­sais­tīt bēr­nus un jau­nie­šus re­ā­lā lab­da­rī­bā. Lab­da­rī­bas sko­lu or­ga­ni­zē sa­bied­ris­kā la­bu­ma fonds «Cha­rity Fac­tor» («Lab­da­rī­bas fak­tors») mūs­pu­sē sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras no­va­da fon­du.

Pir­ma­jām se­šām Lab­da­rī­bas sko­lām jau pie­vie­no­ju­šās vēl di­vas. Val­mie­rā lie­lā­ka pie­re­dze lab­da­rī­bā ir Vies­tu­ra vi­dus­sko­lai, jo jau vai­rā­kus ga­dus sko­las do­me rī­ko Lab­da­rī­bas ne­dē­ļu ar kon­krē­tu zie­do­ju­ma ad­re­sā­tu. Sko­lē­ni lab­da­rī­bas tir­dzi­ņā ir zie­do­ju­ši sli­miem vien­au­džiem, pa­lī­dzī­bai au­dzēk­nim ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, pen­si­o­nē­ta­jiem sko­lo­tā­jiem, arī sa­vai sko­lai tel­pu lab­ie­kār­to­ša­nai u. c. va­ja­dzī­bām. Tā­pēc ne­bi­ja ne ma­zā­ko šau­bu: vies­tu­rie­ši šo­gad pro­jek­tu ne­dē­ļu vel­tīs lab­da­rī­bai. Kla­šu ko­lek­tī­vi no 2. līdz 8. un no 10. līdz 11. kla­sei gru­pās un in­di­vi­du­ā­li ie­ce­rē­ja sa­vus la­bos dar­bus, un jau pirm­dien sā­kās no­do­mu in­ten­sī­va pār­vēr­ša­na īs­te­nī­bā. Tiek ga­ta­vo­ti ap­svei­ku­ma priekš­ne­su­mi pan­si­o­nā­ta ie­mīt­nie­kiem, sko­lē­ni ie­ce­rē­ju­ši ko­pā ar vi­ņiem la­sīt grā­ma­tas, pa­stai­gā­ties, vākt da­žā­das man­tas Lab­da­rī­bas no­lik­ta­vai, die­nas cen­trā or­ga­ni­zēt ra­do­šās darb­nī­cas bēr­niem ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, vākt ma­ku­la­tū­ru, ap­rū­pēt me­ža zvē­rus, pa­lī­dzēt dzīv­nie­ku pa­tver­smei, dar­bo­ties SOS cie­ma­tā, or­ga­ni­zēt pa­ra­o­lim­pis­ko die­nu, ga­ta­vot gal­da spē­les u. tml.

Attēlā: LABI! Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tājs Gu­nārs Ve­rov­kins uz­sla­vē El­ga­ra Jā­ņa Alk­snī­ša, Ed­ga­ra Edžus Zē­me­ļa (6.b kla­se) un To­ma Ko­ken­ber­ga (7. a kla­se) vei­ku­mu.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka

Ferenca Molnāra lugas „LILIOMS” izrāde skolēnu Tautas teātrī „Sprīdītis”
2012. gada 20. februārī

14. februārī mūsu skolas teātrī notika otrā šīs sezonas pirmizrāde – F. Molnāra luga „Lilioms”. Šo iestudējumu režisora Roberta Segliņa un režisores Ineses Ramutes vadībā veidoja pamatā 11. klašu skolēni – Tautas teātra dalībnieki. Lomās arī daži aktieri no 10. klasēm un 9. b klases. Titullomā 11. c klases skolnieks Jānis Bērziņš (Lilioms). Kopā ar viņu izrādes centrā viņa klasesbiedrenes Elīna Mīļā (Jūlija), Guna Lūsiņa (Muškātne) un klasesbiedrs Alvis Tauriņš (Fičūrs). Interesantus tēlu raksturus atveido arī citi izrādes dalībnieki. Ar izrādes programmu var iepazīties sadaļā TEĀTRIS >>> Repertuārs. Izrādes noskaņas radīšanā izmantoti ungāru un serbu mūzikas motīvi. Skatītājus aizrauj ungāru dejas „Čardašs” variācijas, ko iestudējusi horeogrāfe Lelde Feldmane.

Aicinām iepazīties ar jaunāko skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis” iestudējumu!

Plašāk par jauno izrādi var izlasīt sadaļā TEĀTRIS >>> Jaunumi.

Apsveicam ar panākumiem
2012. gada 20. februārī

Valmieras pilsētas un Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu 12. klašu vēstures olimpiādē:

Kristaps Dancis - 2. vieta

Annika Rozīte - 3. vieta

Kristīne Liepiņa - 3. vieta

Čempionāts dambretē
2012. gada 20. februārī

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1.-6.klašu atklātajā čempionātā 100 lauciņu dambretē piedalījās 16 meitenes un 22 zēni no Valmieras skolām.

Valmieras Viestura vidusskolas skolēni izcīnīja sekojošas vietas:

 

meitenēm: 3. Karīna Veide, 4. Marika Berkolde, 8. Līza Dukse, 14. Elīza Terēze Lezdiņa,

 

zēniem: 5. Roberts Birzgalis, 7. Linards Vanags, 13. Jānis Maļina, 16. Roberts Ķiksis, 22. Mareks Zaķis.

Rezultātus un fotogrāfijas var aplūkot interneta vietnē www.prataspeles.1w.lv .

Treniņi dambretē notiek ceturtdienās 12.kabinetā no pulksten 12:20, izņemot projektu nedēļā 23.februārī.

Tiesnesis Uldis Ābeltiņš

Sveicam 8. klašu skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2012. gada 17. februārī

1. vieta

Renāte Megija Kļaviņa – sk. I. Upīte

Anna Švalbe – sk. I. Upīte

Toms Teteris – sk. I .Liepiņa

2.vieta

Toms Kārlis Bušmanis – sk. I. Upīte

Kristīne Višņevska – sk. I. Liepiņa

Kristaps Kukainis – sk. I. Upīte

3.vieta

Anete Ozola – sk. I Upīte

Kristiāna Ordone – sk. I. Upīte

Dāvis Miķelsons – sk. I. Upīte

Izsakām pateicību par piedalīšanos:

A. Lotko , U. Ķipurei, R. Grantiņam, K. Čepulei - (sk. I. Liepiņa),

E. V. Kažmeram (sk. I.Upīte)