Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Skolas latviešu valodas olimpiāde 2011
2011. gada 8. decembrī

Trešdiena, 30. novembris, skolā bija Latviešu valodas diena, jo sacentās 5. – 9. klašu skolēni, parādot savas zināšanas un prasmes gramatikas likumu labirintos un radoši darbojoties.

8. – 9. klašu olimpiešiem vajadzēja iejusties skolas mājas lapas „viesturi.edu.lv” korespondenta lomā un uzrakstīt rakstu par kādu interesantu pasākumu vai aktuālu problēmu skolā šajā mācību gadā.

Ir raksti par Lāčplēša dienas skautu taku, A. Brigadieres jubilejai veltīto literāro pasākumu, Labdarības nedēļu. Par tiem jau rakstīts skolas mājas lapā.  Vērtētāju interesi saistīja divi problēmraksti. 8.b klases skolniece Sanda uzrunā viesturiešus par skolas ēdamzāles problēmām:

„Jūs jau droši vien esat pamanījuši, kāda situācija ir ēdamzālē un pie tās. Pirmkārt, tās ir somas pie kafejnīcas un ēdamzāles, kas traucē tur iekļūt un arī nevar pieiet pie izlietnēm, lai nomazgātu rokas. Es ieteiktu somas atstāt klasēs vai palūgt, lai klasesbiedri aiznes uz nākamo kabinetu. Daži, kuri iepriekšminētās iespējas nav izmantojuši, tās varētu nolikt dziļāk kaktā - aiz izlietnēm. Nekādā gadījumā somas nevar nest ēdamzālē vai nomest pie durvīm, lai visi spārda vai staigā pāri.

Otrkārt, satrauc zemā galda kultūra. Ja esi atnācis uz pusdienām, tad vari sasveicināties, nevis kliegt pa visu zāli. Ja redzi, ka cilvēks grib tikt garām, tad palaid! Ja kas izlīst vai nokrīt, tad neiekāp, neizstaigā, bet palūdz palīdzību virtuves personālam! Nerunā ar pilnu muti, jo citiem ir pilnīgi pretīgi turpināt pusdienot, ja tev kaut kas krīt ārā no mutes! Nevis lamājies, bet palūdz lai tev ko padod!

Treškārt, sasveicināšanās un pateikšanās virtuves darbiniecēm apliecinās tavu cieņu, un tu varēsi ar sevi lepoties. Ceru, ka vismaz kādam šis raksts liks padomāt un mainīt savu attieksmi.”

9.b klases skolnieces Adeles raksts „Durvis ciet!” ir analītisks :

 „Mūsdienās kārtīgi un apzinīgi skolēni skolā ir retums. Ar katru gadu aktuālāka kļūst problēma par skolas telpu atstāšanu starpbrīžos. Starpbŗīžos ir jāiziet uzsmēķēt vai uz veikalu. Šī problēma kļūst arvien aktuālāka, jo izmanto īsos starpbrīžus, pēc kuriem kavē stundu sākumus un traucē darbu pārējiem un skolotājiem. Jau otro gadu ir nolemts, ka no plkst. 9.00 līdz 14.00 ir slēgtas divas durvis. Nu secinām, ka tas problēmu neatrisina.

Es ierosinu kaut vienu dienu aizslēgt visas skolas durvis starpbrīžos, lai paskatītos, ko dara tie, kam tomēr ir „jāpabaro sava plauša ” un vēders. Vai viņi lektu ārā pa pirmā stāva logiem? Protams, nekas cits viņiem neatliktu, jo tās ir viņu vajadzības un tās ir jāapmierina. Man šķiet, ka katrā klasē ir kāds indivīds ( manā ir ), kas kaut pa skursteni būtu gatavs izlīst, lai no skolas tiktu ārā. ”

Vairāku rakstu autoru darbos bija stāstīts par Ziemassvētku noskaņām skolā. Lai šīs ieceres piepildās jau šajās pirmssvētku nedēļās!

 

Sveicam latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!

1. vieta             Elza Grīva 5.a kl.

                        Anna Kristīne Briede 6.c kl.

                        Monika Oļeha 7.a kl.   

                        Unda Ķipure 8.a kl.

                        Dāvis Pundurs 9.a kl.

2. vieta            Elizabete Ločmele 5.a kl.

                        Sabīne Gailīte 6.b kl.

                        Demija Pleša 7.b kl.

                        Toms Teteris 8.b kl.

                        Adele Jākobsone 9.b kl.

3. vieta            Madara Krišjāne 5.a kl.

                        Krišjānis Pundurs 6.c kl.

                        Šaiena Elija Pole 7.b kl.

                        Anete Ozola 8.a kl.

                        Zanda Grīnberga 9.b kl.

Atzinība  Ance Alise Ragevičiusa 5.a kl.,Sandija Vasiļjeva 5.b kl.,Emīlija Dārta Skādule 5.c kl., Eva Rozenfelde 6.b kl., Zane Buliņa 7.b kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem!

Latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija

Dzejas izpildītāju konkurss
2011. gada 5. decembrī

29. novembrī kamīnzālē satikās dzejas cienītāji, lai klusajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā savstarpēji bagātinātos ar dzejas vērtībām. Šogad noskaņu radīja 10.a klases skolnieces Kristīnes Andriņas dziedātās dziesmas. Izteiksmīgās runas konkursā 5. – 12. klasēs piedalījās 46 skolēni. Klātesošos priecēja daudz labu priekšnesumu, tādēļ žūrija, sadalot vietas, neskopojās.

Konkursa rezultāti

1. vieta             Alise Beatrise Bugakova  5.c kl.

                         Niks Cipruss  8.a kl.

                         Ilga Vālodze Ābele  10.a kl.

                         Marta Veldre  10.a kl.

                         Kristīne Liepiņa  12.c kl.

 2. vieta            Lisete Stankeviča  5.a kl.

                         Jānis Siliņš  5.c kl.

                         Alise Razminoviča  8.a kl.

                         Rūta Alīde Voitkāne 10.b kl.

                         Sindija Virse  11.b kl.

                         Jānis Bērziņš  11.c kl.

 3. vieta            Sabīne Gailīte  6.b kl.

                         Loreta Šperliņa Priedīte 6.c kl.

                         Una Pleša  7.b kl.

                         Signe Sēne 10.a kl.

                         Dāvis Albergs  10.b kl.

                         Rita Eglīte  11.b kl.

                         Sindija Bugakova  11.c kl.

Atzinība  Betija Stankeviča 5.a kl., Sandija Vasiļjeva 5.b kl.,

Raivis Ošs 5.b kl.,Kristiāna Paula Polika 6.b kl.,Monika Oļeha7.a kl., Samanta Vērdiņa 7.b kl., Maija Sīmane 9.b kl., Ieva Deineka 12.b kl., Ieva Kalniņa 12.b kl.

Paldies visiem  46 konkursa dalībniekiem un literatūras skolotājām!

Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija

Izmēri asinsspiedienu!
2011. gada 5. decembrī
 
 
Ne­sen Lat­vi­jā veik­tais sirds ve­se­lī­bas pē­tī­jums at­klā­ja sa­trau­co­šus fak­tus par valsts ie­dzī­vo­tā­ju asins­spie­die­na rā­dī­tā­jiem. Pro­ti: pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens ir 44 % ie­dzī­vo­tā­ju virs 25 ga­diem — 40 % sie­vie­šu un 53 % vī­rie­šu — un gan­drīz pu­se Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ne­kon­tro­lē sa­vu asins­spie­die­nu. Lai no­skaid­ro­tu sirds ve­se­lī­bas stā­vok­li, pir­mais un vien­kār­šā­kais uz­de­vums ir iz­mē­rīt asins­spie­die­nu, tā­pēc Lat­vi­jas kar­dio­lo­gu bied­rī­ba sā­ku­si ak­ci­ju «120/80 Iz­mē­ri asins­spie­die­nu!»
 

In­for­ma­tī­vi pa­sā­ku­mi un asins­spie­die­na mē­rī­ša­na no­ti­ku­si Rī­gas paš­val­dī­bā, Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē, Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­la­jā te­āt­rī u. c. Va­kar — Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā. Sa­ska­ņā ar Kar­dio­lo­gu bied­rī­bas veik­to ap­tau­ju, 33 % Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju uz­ska­ta, ka no vi­su pro­fe­si­ju pār­stāv­jiem aug­stā­kais asins­spie­diens ir sko­lo­tā­jiem, ot­ra­jā vie­tā ie­rin­do­jot spor­tis­tus, tre­ša­jā — po­li­ti­ķus.

Ak­ci­jā Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā pie­da­lī­jās un to at­bal­stī­ja Kar­dio­lo­gu bied­rī­bas Sirds ve­se­lī­bas vei­ci­nā­ša­nas ko­man­da — P. Stra­di­ņa uni­ver­si­tā­tes slim­nī­cas 27. kar­dio­lo­ģi­jas no­da­ļas va­dī­tā­ja Ja­nī­na Ro­ma­no­va, sko­las ab­sol­ven­ti LR Sa­ei­mas de­pu­tāts Ro­māns Nau­diņš un BMX daudz­kārt ti­tu­lē­tais spor­tists Ar­tis Žen­tiņš, Val­mie­ras ģi­me­nes ār­ste In­ta Au­zi­ņa.

Attēlā: LABI. Mū­zi­kas sko­lo­tā­ja Il­vi­ja Aiz­u­pie­te no­skaid­rot sa­vus asins­spie­die­na skait­ļus ie­ra­dās pēc ko­pā ar sa­viem dzie­do­ša­jiem ko­lek­tī­viem va­dī­ta­jiem di­viem emo­ci­o­nā­liem lab­da­rī­bas kon­cer­tiem Mēs — sa­vai sko­lai, tā­pēc rē­ķi­nā­jās arī ar pār­mai­ņām rā­dī­tā­jos, ta­ču ģi­me­nes ār­ste In­ta Au­zi­ņa mie­ri­na: ir la­bi, vi­siem klāt­e­so­ša­jiem at­gā­di­not, ka asins­spie­die­na rā­dī­tā­ju kon­tro­li no­teik­ti va­jag plā­not mie­rī­gā gai­sot­nē.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka

Viesturieši — savai skolai
2011. gada 2. decembrī

No pirm­die­nas līdz treš­die­nai Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā no­ti­ka ik­ga­dē­jā lab­da­rī­bas ak­ci­ja «Mēs — sa­vai sko­lai».

— Šī ir vie­na no sko­las sir­snī­gā­ka­jām tra­dī­ci­jām, ko jau vai­rāk ne­kā des­mit ga­dus pirms Zie­mas­svēt­kiem rī­ko sko­las paš­pār­val­de, ot­ro ga­du ar de­vī­zi «Mēs — sa­vai sko­lai». Ak­ci­jas lai­kā no­tiek lab­da­rī­bas tir­dziņš, ta­jā at­sau­cī­gi ie­sais­tās sko­lē­ni, zie­do­jot ro­taļ­lie­tas, grā­ma­tas, gal­da spē­les, pla­kā­tus, fo­to­grā­fi­jas, rok­dar­bus, — skaid­ro di­rek­to­res viet­nie­ce au­dzi­nā­ša­nas dar­bā Gi­ta Krūk­le.

Otrdienas pusdienlaikāskan zvans un skolas Mazā zāle piebirst ar skolēniem, kas vai nu jau noskatījuši kādu lietu, ko vēlētos iegādāties, vai arī vērīgi pārlūko piedāvājumu, lai ko iegādātos, tā atbalstot arī savu skolu.

Elvita no 6. klases stāsta, ka iegādājusies telefona piekariņus, bet šodien ievērojusi, ka pārdošanā parādījusies zāļu tēja, atnākusi to iegādāties. Būs laba dāvana omītei Ziemassvētkos, meitene priecājas.

Piektklasnieks Roberts priecīgs virpina plaukstā zilganu stikla bumbiņu, ko ieguvis par 15 santīmiem (tirdziņā cenas skolēnu rocībai ir pieņemamas), un stāsta, ka ar to lieliski varot vingrināt pirkstus vai ripināt pa koka trasīti kādā brīvā brītiņā Vindā, būvējot kuģa modelīti. Roberts, protams, zina, kā tiks izmantota tirdziņā iegūtā nauda - skolas skaņu aparatūrai esot nepieciešamas jaunas skandas.

Bērniem pa vidu piedāvājumu aplūko arī skolotāja Zigita Baldone. - Jau esmu nopirkusi mazmeitai grāmatiņas, disku ar multenīti par auniņu, tirdziņa pirmajā dienā mammai iegādājos ļoti skaistu adventes vainadziņu un skatos, ka vēl varētu atbalstīt savu skolu. Katru gadu tā esmu darījusi un zinu, ka arī kolēģi no sirds to dara, jo ir prieks par rezultātu, piemēram, tirdziņš notiek Mazajā zālē, kas jaunas krāsas un vizuālo noformējumu ieguvusi par pagājušā gada labdarības akcijas līdzekļiem.

G. Krūkle papildina, ka topot arī podesti kora priekšnesumiem.

Viesturieši — savai skolaiMazā zāle kā dežūrpostenis iekritusi skolotājai Livijai Krauklei, un arī viņa jau paspējusi papildināt savu svētklu dāvanu maisu: - Tajā mazdēliņam būšot divas mašīnītes un skaista bilžu grāmata par trim sivēntiņiem, sev iegādājos albumu fotogrāfijām, zinu, ka noderēs, un, skatoties un bērnu lielo interesi, domāju, ka arī es mājās atradīšu jaunas labas lietiņas, ko atnest tirdziņam. Sī ir ļoti jauka tradīcija, vienmēr priecājos, ka skolēni no sirds tai atsaucas. Pašpārvaldē izspriež, kam ziedot savākto naudu, vienu gadu ar mīlestību to dāvāja skolnieciņam ratiņkrēslā, citreiz ļoti slimai meitenei, un joprojām atmiņā, kā jaunieši apsveica mūsu skolotājus pensionārus viņu egles vakarā. Tas bija tāds pārsteigums, kolēģi aizkustinājumā raudāja, un es, šo brīdi redzot, atzīšos, ka biju laimīga par mūsu audzēkņiem.

Tikmēr G. Krūkle sarēķinājusi: labdarības akcijā ietirgoti pāri par 220 latiem, piektdien notiek arī divi skolas interešu izglītības pulciņu un individuālo izpildītāju koncerti, kuros parasti tiek saziedota lielāka summa.

Attēlā:

VARBŪT ŠO? Lab­da­rī­bas tir­dzi­ņa pie­dā­vā­ju­mā pa­līdz ori­en­tē­ties 11.b kla­ses ak­tī­vis­ti. Skais­tas paš­da­ri­nā­tas krel­lī­tes un pie­sprau­des iz­ķer­tas jau tir­dzi­ņa pir­ma­jā die­nā.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

Maija Mežaka

eTwinning — jaunas sadarbības iespējas
2011. gada 1. decembrī
eTwinning — jaunas sadarbības iespējas

Ber­lī­nē 10. — 12. no­vem­brī eTwinning kon­fe­ren­cē pie­da­lī­jās Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las di­rek­to­re Mu­dī­te Gra­va, Ko­cē­nu pa­mat­sko­las di­rek­tors Dai­nis Trē­ziņš, vi­ņu ko­lē­ģi no Ma­do­nas un Gul­be­nes no­va­diem.

MUDĪTE GRAVA pie­bilst: — Arī Jau­nat­nes starp­tau­tis­kās pro­gram­mu aģen­tū­ras Lat­vi­jā pār­stā­ve, kas sko­lu va­dī­tā­jus ai­ci­nā­ja at­sauk­ties. Ei­ro­pā šā­das starp­tau­tis­kas kon­fe­ren­ces no­tiek ik pa lai­kam, bet Vā­ci­jā pir­mo­reiz bi­ja ie­lūg­ti iz­glī­tī­bas ie­stā­žu va­dī­tā­ji vai vi­ņu viet­nie­ki mā­cī­bu dar­bā. Pie­da­lī­jās vai­rāk ne­kā 200 ko­lē­ģu no vi­sas Ei­ro­pas. Dar­ba va­lo­da, pro­tams, an­gļu, bet īsa­jās pau­zēs starp lek­ci­jām un dar­ba gru­pām ar ko­lē­ģiem no Lie­tu­vas, Po­li­jas sa­ru­nā­jā­mies arī krie­vis­ki. Pa­tī­ka­mi bi­ja sa­stapt sko­lo­tā­jus, ar ko sa­vā ie­priek­šē­jā sko­lā Lī­gat­nē pirms de­vi­ņiem ga­diem sa­dar­bo­jos Co­me­ni­us pro­jek­tā. Bet vēl lie­lāks prieks bi­ja vai­rāk­kārt dzir­dēt la­bas at­sauk­smes par Lat­vi­ju. Šo at­pa­zīs­ta­mī­bu ir vei­ci­nā­ju­ši dau­dzie Co­me­ni­us pro­jek­ti, ku­ros Lat­vi­jas sko­lo­tā­ji un vi­ņu sko­lē­ni kā part­ne­ri ir la­bi se­vi pa­rā­dī­ju­ši. Mēs nu­dien ne par ka­pei­ku ne­esam slik­tā­ki!

Maija Mežaka