Uzņemšana

Valmieras Viestura vidusskolas piedāvātās vidējās izglītības programmas:

Vispārizglītojošā virziena programma (pdf)

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programma (pdf)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (teātra māksla) programma (pdf)

 

 

SKOLĒNU uzņemšana

 Valmieras Viestura vidusskolā

2018./2019.m.g. 10 klasēs

18., 19., 20. jūnijā.

 

20. jūnijā plkst. 18.00
jauno 10. klašu vecāku sapulce


 

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu

Valmieras Viestura vidusskolas 10. klasēs 2018./2019.māc.g.

 Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 41. p.,
Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 591,
Viestura vidusskolas Nolikumu.

 •  
  • Pamats izglītojamo uzņemšanai Valmieras Viestura vidusskolas (turpmāk – Skola) 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts ar sekmīgiem vērtējumiem visos izglītības programmas mācību priekšmetos.
  • Izglītības programmas komplektēšana notiek pēc konkursa rezultātiem. Līdzīgu rezultātu gadījumā priekšroka tiek dota izglītojamajiem, kuri olimpiādēs, sacensībās vai konkursos ieguvuši godalgotas vietas.
  • Profesionāli orientētā virziena programmā (teātra māksla) izglītojamos uzņem konkursa kārtībā. Konkursam jāsagatavo mājas darbs - pēc izvēles - prozas fragments, dzeja, dziesma vai cita uzstāšanās.  Izglītojamajiem noteiktas  pārrunas ar skolēnu teātra „Sprīdītis” pedagogiem.
  • Pamatojoties uz izglītojamo vecāku iesniegumu un Skolas administrācijas sēdes lēmumu, Skolas direktors izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolā.
  • Jāiesniedz šādi dokumenti:
   • vecāku iesniegums Skolas direktoram;
   • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālu;
   • uzrādīt dzimšanas apliecības/pases/personas apliecības oriģinālu;
   • medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
   • fotogrāfija skolēnu apliecībai 3x4 cm.