Stundu laiki

 

Mācību priekšmetu nosaukumu saīsinājumi:

Priekšmets Saīsinājums
Aktiermeistarība Am
Angļu valoda Av
Bioloģija B
Ētika Ē
Dabaszinības Dz
Datorika D
Digitālais dizains Dd
Dizains un tehnoloģijas DuT
Ekonomika E
Fakult_teatra_makslas_pamati F
Fizika F
Ģeogrāfija Ģ
Ķīmija Ķ
Informātika I
Inženierzinības Iz
Klases stunda Ks
Koris K
Krievu valoda Kv
Kristīgā mācība Km
Kultūras pamati Kp
Kulturoloģija K
Larvijas vēsture LVē
Latviešu valoda Lv
Latvijas teātra vēsture Ltv
Latvijas un pasaules vēsture LPVē
Literatūra L
Mājturība un tehnoloģijas MuT
Matemātika M
Mūzika Mu
Pasaules vēsture PVē
Politika un tiesības PuT
Programmēšanas pamati Pp
Psiholoģija P
Publiskā uzstāšanās Pu
Radošā rakstīsana Rr
Skatuves kustības Sk
Skatuves runa Sr
Sociālās zinības Sz
Sociālās zinības un vēsture SzuV
Sports S
Sports un veselība SuV
Teātra māksla Tm
Tehniskā grafika Tg
Uzņēmējdarbības pamati Up
Vācu valoda Vv
Vēsture un sociālās zinātnes VuSz
Vizuālā māksla Vm
Sporto visa klase – fakultativs Svk-f