Dokumentācija

Valmieras Viestura vidusskolas simboli

Devīze

Augsim labā tikumā,

Augsim spēkā, daiļumā

 

Himna
”Dar` man, tēv(i)s pastaliņas”

Skolas zīmols

Karogs

Žetons

 

 

Misija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, audzinot personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, būt radošas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā, darba tirgū un dzīvē.

Vīzija

Valmieras Viestura vidusskola – atbildīga, uz inovatīviem risinājumiem orientēta, augstas kultūras izglītības iestāde, kas nodrošina harmoniski attīstītas, konkurētspējīgas personības veidošanos, kura apzinās savu lomu un spēj dot ieguldījumu vietējā kopienā. Izglītojamais attīsta reālās dzīves iemaņas un radošās prasmes, jēgpilni izmanto tehnoloģijas, attīsta kritisko domāšanu un radošumu, tā veidojot veselīgu pašapziņu, atbildības sajūtu un cieņu pret sevi un apkārtējiem.

Skolas vērtības:

  • atbildība – izprast un būt atbildīgam par savu rīcību un izglītošanās procesu – zināšanu, spēju un interešu pilnveidošanu,
  • kultūra – caur skolas un teātra tradīcijām, attīstīt harmonisku un radošu personību, kas ceļ pašcieņu un veido pilsonisku sabiedrību,
  • cieņpilna sadarbība – komunikācija visos līmeņos vērsta uz savstarpējo izpratni un cieņu kopīgu mācību un audzināšanas mērķu sasniegšanai.

 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2021/2022: VVV_Pasnovertejums_2021_2022_pub

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020/2021: VVV_pašnovērtējuma ziņojums_2021.pdf

 

Skolas nolikums (apstiprināts 2020. gada 26. novembrī. Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē): VVV_iestādes_nolikums

 

Iekšējās kārtības noteikumi: Ieksejas kartibas noteikumi_VVV_2024_mar

“Atbalsts pozitīvai uzvedībai” noteikumi: APU noteikumi 2021

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība: Vertesanas_kartiba_2023_aug_grozijumi2

 

Skolas attīstības plāns (apstiprināts 2021. gada 30. dec. Valmieras novada pašvaldības domes sēdē): 30.12.2021_lem_580

 

Audzināšanas darba programma 2021. – 2023. gadam: Audzināšanas darba programma 2021-2023

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi: Biblio_liet_ not_2021

 

Mācību materiālu saraksts: Individualo-macibu-lidzeklu-saraksts_2024_2025

 

Referātu un ZPD noformēšanas noteikumi: referati_vvv.doc

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība skolā: VVV_nepiederosas_personas.pdf

Bērnu personas datu aizsardzības kārtība VVV_Bernu_Personas_datu_aizs_2014.pdf

 

Atbalsta komandas reglaments: VVV_atbalsta_komandas_regl_2015.pdf

 

Drošības instrukcijas:

Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamajiem un drošības instrukcijām.

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (ar grozījumiem 15.01.2015.).

Drošība skolas organizētajos pasākumos

Instrukcija par sporta sacensību  un nodarbību organizēšanas kārtību

Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās

Higiēnas prasības skolēniem

Skolēnu ekskursiju /pārgājienu/ organizēšanas kārtība

Instrukcija par ceļu satiksmes drošību

Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu.

Instrukcija par drošību uz ūdens.

Drošības noteikumi uz ledus.

Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi (skolēniem).

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2014: pasvertejums_VVV_2014_II.pdf

Aktualizēts pašvērtējums 2018.g. augustā: Pasvertejums_VVV_2013_2018.pdf

Aktualizēts pašvērtējums 2019.g. augustā: Pasvertejums_VVV_2013_2019.pdf

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2019/2020: Pasnovertejums_VVV_2020_30_09.pdf 

 

Tīmekļvietnes piekļūstamība: