Dokumentācija

Skolas nolikums
(apstiprināts 2014. gada 27. febr. Valmieras pašvaldības domes sēdē)
VVV_nolikums_2014.pdf

 

Skolas attīstības plāns
(apstiprināts 2016. gada 28. janv. Valmieras pašvaldības domes sēdē)
VVV_attistiba_2020.pdf (6MB)

 

Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem
Ieksejas_kartibas_noteikumi_VVV_2019_1.pdf

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

VVV_vertesana_2019_4.pdf

 

Referātu un ZPD noformēšanas noteikumi
referati_vvv.doc

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība skolā.
VVV_nepiederosas_personas.pdf

Bērnu personas datu aizsardzības kārtība
VVV_Bernu_Personas_datu_aizs_2014.pdf

 

Atbalsta komandas reglaments.
VVV_atbalsta_komandas_regl_2015.pdf

 

Drošības instrukcijas:

Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamajiem un drošības instrukcijām.

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (ar grozījumiem 15.01.2015.).

Drošība skolas organizētajos pasākumos

Instrukcija par sporta sacensību  un nodarbību organizēšanas kārtību

Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās

Higiēnas prasības skolēniem

Skolēnu ekskursiju /pārgājienu/ organizēšanas kārtība

Instrukcija par ceļu satiksmes drošību

Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu.

Instrukcija par drošību uz ūdens.

Drošības noteikumi uz ledus.

Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi (skolēniem).

 

Iespēja izmantot stundu saraksta mobilo versiju: 

 

Vecāku zināšanai…

Saskaņā ar izglītības likuma 14.panta 35.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem nr.89 ir izstrādāta kārtība, kādā Valmieras Viestura vidusskola reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos un kā informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.

VECĀKIEM IEPAZĪTIES AR NOTEIKUMIEM ŠEIT

 

 

Pašvērtējuma ziņojums

 

pasvertejums_VVV_2014_II.pdf

atjaunināts 11.02.2014.

Aktualizēts pašvērtējums 2018.g. augustā Pasvertejums_VVV_2013_2018.pdf

Aktualizēts pašvērtējums 2019.g. augustā Pasvertejums_VVV_2013_2019.pdf