Uzņemšana

Valmieras Viestura vidusskolas piedāvātās vidējās izglītības programmas:

Vispārizglītojošā virziena programma (pdf)

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programma (pdf)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (teātra māksla) programma (pdf)

 

 

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu

Valmieras Viestura vidusskolas 10. klasēs 2018./2019.māc.g.

 Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 41. p.,
Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 591,
Viestura vidusskolas Nolikumu.

  • Pamats izglītojamo uzņemšanai Valmieras Viestura vidusskolas (turpmāk – Skola) 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību..
  • Izglītības programmas komplektēšana notiek pēc konkursa rezultātiem. Līdzīgu rezultātu gadījumā priekšroka tiek dota izglītojamajiem, kuri olimpiādēs, sacensībās vai konkursos ieguvuši godalgotas vietas.
  • Profesionāli orientētā virziena programmā (teātra māksla) izglītojamos uzņem konkursa kārtībā. Konkursam jāsagatavo mājas darbs – pēc izvēles – prozas fragments, dzeja, dziesma vai cita uzstāšanās. Izglītojamajiem noteiktas pārrunas ar skolēnu teātra „Sprīdītis” pedagogiem.
  • Pamatojoties uz izglītojamo vecāku iesniegumu un Skolas administrācijas sēdes lēmumu, Skolas direktors izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolā.
  • Jāiesniedz šādi dokumenti:
   • vecāku iesniegums Skolas direktoram,
   • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālu,
   • dzimšanas apliecības/pases/personas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālu,
   • medicīniskā karte (veidlapa 026/u),
   • vienu fotogrāfiju 3×4 cm.