Valmieras Viestura vidusskolas Sākumskolas vecāku dome


 

Sākumskolas vecāku dome 2017./2018. m.g.: Ieva Fogele, Krišs Ozols, Dace Šmite, Jānis Putniņš un Sintija Ābola Kalniņa, Alla Semeņuka, Sandra Roze, Daiga Būmane un Ieva Barutina, Romāns Naudiņš un Sandra Vējiņa, Mārtiņš Brencis un Viktors Stepanovičs, Solvita Cipruse, Diāna Polika, Inga Bleikša un skolotāja Santa Priede
Sākumskolas domes priekšsēdētāja Ieva Fogele, tālr. 29409030, e-pasts: ieva.fogele@gmail.com
Sākumskolas domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Brencis, tālr. 20272797, e-pasts: stokas@inbox.lv

Valmieras Viestura vidusskolas (turpmāk – Skola) sākumskolas (1.-4.klases) vecāku dome ir Skolas padomes sastāvdaļa kā konsultatīvais padomdevējs, risinot saimnieciskos, finansiālos, mācību un audzināšanas darba jautājumus, kas saistīti ar sākumskolas posmu.
VVV sākumskolas vecāku dome savu darbību uzsāka 2006.gada 24.aprīlī ar devīzi: “KOPĀ MĒS VARAM VAIRĀK”. Sākumskolas Vecāku domes vadītāja no 2006. – 2014.gadam bija Vita Lelle, uzsākot sākumskolas domes izveidi, viņa aicināja vecākus, kuri jūt sevī vēlmi aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē, veidot domu biedru grupu – atbalstu sākumskolas skolēnu domei un skolotājām!
No 2014.gada VVV sākumskolas vecāku domi vada sākumskolas skolotāja Santa Priede.
Vairāk informācija par sākumskolas domes funkcijām, uzdevumiem un darba organizāciju pieejama Valmieras Viestura vidusskolas Sākumskolas vecāku domes nolikumā.
Jau vairāk kā 10 gadus Viesturskolas sākumskolā, vecāku, bērnu un skolas atbalstīti, ir iedibināti vairāki pasākumi, kurus organizē sākumskolas vecāku domes vecāki:
Vecāku vadītas tematiskas stundas:

  • Latvijai 95 – Lāčplēša dienā vecāki veidoja un vadīja katrai klasei savu īpašu audzināšanas stundu par Latvijas dzimšanas dienu. Un, gaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu, 2013.gadā tika uzsākta jauna, ilggadīga skolas apkārtnes apzaļumošana, kur apzaļumošanas plānu izstrādāja Evija Krēmere. Tie bija pirmie svētki, kuru laikā pirmo trīs klašu bērni pie skolas iestādīja trīs egles. Tālākā apzaļumošanas plāna īstenošana, notiek, katru gadu 4to klašu izlaidumā iestādot kādu koku.

 

Baltijas ceļš – Latvijas patriotisma nedēļas ietvaros sākumskolas vecāku dome rīkoja klases stundu „Baltijas ceļš” 1.-4.klašu skolēniem, kas tika veltīta Baltijas ceļa 25.gadadienai. Šī pasākuma mērķis bija parādīt bērniem, kas un kāds bija Baltijas ceļš. Lai radītu bērnos dzīvāku sajūtu par Baltijas ceļu bērni ar skolotājām un vecākiem devāmies ārā, uz skolas aleju, kur bērni stājās dzīvā ķēdē, ar visām tā laika pieturvietām , ar īpašo, tikai Baltijas ceļam raksturīgo mūziku, un sajūtām. Stilizēts Baltijas ceļš tika izveidots no bērnu gatavotām cilvēciņu figūrām skolas gaiteņos uz sienas.

Atbalstot veselīgu dzīvesveidu un turpinot aizsākto tēmu par veselīgu uzturu, izskanēja pasākums – Ēdam atbildīgi – sākumskolas vecāku dome 1.-4.klašu skolēniem organizēja izglītojošās nodarbības par pārtiku, ēšanas paradumiem un ēdienu izcelsmi EKO skolu mācību programmas „Ēdam atbildīgi!” ietvaros. 2016.gada novembrī uz vecāku vadītām tematiskajām stundām uz sarunu ar bērniem tika uzaicināti – BMX riteņbraucējs, olimpisko spēļu dalībnieks, Valmierietis Edžus Treimanis un šefpavārs, „Valtera Restorāna” īpašnieks, televīzijas šova „Mūsdienu Latvijas garša” finālists, arī Viesturietis Valters Zirdziņš. Šie puiši pastāstīja, ko, viņuprāt, nozīmē veselīgs uzturs, kā to var savienot ar sportu un ēst gatavošanu. Pastāstīja par sevi, par to kā viņi nonākuši pie savām atziņām par atbildīgu ēšanu. Pirms šī pasākuma bērni klasēs kopā ar skolotājām tika izgatavojuši plakātus ar savām ideālajām dienas ēdienkartēm, tādējādi arī pastāstot citiem, ko viņi labprāt ēstu ne tikai brokastīs, pusdienās un vakariņās, bet arī launagos un uzkodās.

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums. Laikā, kad modernās tehnoloģijas arvien vairāk ienāk mūsdienu bērnu ikdienā, ir grūti bērnus piesaistīt lasīt grāmatas. Viesturskolā Bērnu un Jauniešu žūrija norisinās jau kopš 2012.gada. Tajā tiek aicināti bērni lasīt grāmatas un izteikt viedokli par to. Paši čaklākie lasītāji saņem dāvanā gudrības simbolu – pūcīti un balviņas no vecāku piesaistītajiem atbalstītājiem. Lai pasākumu padarītu interesantāku, VVV sākumskolas vecāku domes vecāki gādā ne tikai balviņas grāmatu lasītājiem, bet arī gardu kliņģeri un dodas jautrās rotaļās kopā ar bērniem.

Labdarības balle. 2016.gadā Labdarības ideja tika īstenota jau piekto reizi. Pirmajā reizē savāktos līdzekļus izlietoja bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai. Otrā reizē tās mērķis bija atjaunot latviešu valodas un matemātikas grāmatu fondu skolas bibliotēkā, trešajā ballē tika sarūpēti mācību komplekti laboratorijas darbiem Dabas zinībās, un 4.ballē tika papildināti bibliotēkas daiļliteratūras grāmatu krājumi. 5. Labdarības balles mērķis bija savākt līdzekļus transformējamas estrādes izveidei, lai arī Viesturskolā būtu savi Dārza svētki, brīvdabas teātra izrādes un citi pasākumi svaigā gaisā, kas visiem kopā arī izdevās. Tika izgatavota ne tikai transformējama estrāde, bet atjaunots spēļu laukums un atpūtas stūrītis svaigā gaisā, tāpat tika atjaunoti soli, kurus varēs izmantot gan izlaidumos, gan brīvdabas svētkos, ērtākai pasākuma norisei.

Sporta svētki. Sākumskolas vecāku dome ik gadu organizē sporta svētkus sākumskolas skolēniem kopā ar ģimenēm. Vienu gadu tiek organizētas ziemas sporta spēles, otru gadu – vasaras. Tajās bērni piedalās dažādās vecāku organizētajās stafetēs, atrakcijās un atjautības uzdevumos. Vecākiem tiek organizēta sava stafete. Noslēgumā visiem ir iespēja kopīgi baudīt siltu tēju un ievārījuma maizītes.

VisLatvijas Lielā talka. Pasākums, kurš ik gadu tiek organizēts VVV teritorijas sakopšanai, noslēgumā baudot īpašo zupu un padarīta darba sajūtu. Šie visi ir projekti, kas pierādījuši savu vērtību un kļuvuši par neatņemamu Viesturskolas ikdienas sastāvdaļu.

Sākumskolas vecāku dome ikdienā cenšas risināt kā sadzīviskus, tā citus procesus, kas saistīti ar sākumskolas skolēnu ikdienu un mācību procesu skolā.

Sākumskolas vecāku dome, pamatojoties uz vecāku anketām ir ieviesusi skolas formas sākumskolas skolēniem (skatīt informatīvo materiālu).

Pagājuša mācību gadā tika veiktas pārrunas ar skolas ēdināšanas firmas vadību, par to kā uzlabot piedāvājumu skolas ēdnīcā un kafejnīca, par galda kultūras problēmu novēršanu.

Šajā mācību gadā, kopā ar VVV padomi un administrāciju, tiek meklētas iespējas un risinājumi speciālā pedagoga piesaistei bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Intensīvi tiek meklēti projektu piedāvājumi, speciālā pedagoga materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.

VVV sākumskolas dome ir atvērta jaunām idejām un ierosinājumiem, risinot saimnieciskos, finansiālos, mācību un audzināšanas darba jautājumus, kas saistīti ar sākumskolas posmu. Nepieciešamības gadījumā, aicinām sazināties ar sākumskolas domes klašu pārstāvjiem vai domes priekšsēdētāju un vietnieku uz augstāk norādītajiem e-pastiem.

Uz tikšanos Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas domē!