Skolas padomes nolikums

Skolas padomes reglaments

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31. pantu

veikti gorzījumi ar Rīkojumu Nr.09.233/1.12/20/28A

02.09.2020.

 1.         Vispārējie principi

 1. Valmieras Viestura vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) [turpmāk – vecāki] un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām (turpmāk–padome).
 2. Padomes reglaments nosaka padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk–reglaments).
 3. Padome ir koleģiāla institūcija, kas darbojas kā izglītības iestādes struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31. pantā noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes reglamentā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.
 4. Padome darbojas pastāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš vecākiem ir viens gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu.
 5. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs, izņemot padomē deleģētos izglītības iestādes darbiniekus. Izglītības iestādes darbinieku darbs netiek materiāli atlīdzināts, ja tas izriet no konkrētā darbinieka darba pienākumiem.
 6. Padomes reglaments nosaka padomes darba kārtību, ja normatīvajos aktos par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem nav noteikta cita kārtība.

2.         Padomes kompetence un darbības jomas

 1. Saskaņā ar Izglītības likuma 31. pantu padome īsteno šādas darbības:
  1. sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
  2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlaboša nai izglītības iestādē;
  3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
  4. sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
  5. ir tiesīga lemt par to, kādi individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām] nodrošina vecāki, lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināša nas vadlīnijām;
  6. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
  7. veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
  8. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
  9. ir tiesīga veidot vecāku interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus;
  10. veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus

3.         Skolas padomes struktūra un personālsastāvs

 1. Padomes sastāvā ir vismaz 18 padomes locekļi: 12 vecāki, 2 izglītojamie un 4 pedagogi. Papildu 18 padomes locekļiem padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un vienu izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
 2. Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir viens gads. Padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta katru gadu līdz 31. oktobrim, to vada izglītības iestādes direktors. Tajā apstiprina personālsastāvu (tajā skaitā par papildu padomes locekļiem) un nosaka vadlīnijas gada darbam, kā ar lemj par citiem jautājumiem.
 3. Vecāku pārstāvjus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce, nodrošinot nepieciešamo pārstāvju skaitu padomē. No katras klašu grupas tiek apstiprināts viens vecāku pārstāvis. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku pārstāvi.
 4. Izglītības iestādes padomes vadītāju un padomes vadītāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē no vecāku pārstāvju vidus. Padomes vadītāja vietnieks pilda padomes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
 5. Pedagogu pārstāvjus izvirza pedagoģiskās padomes sēdē, nodrošinot nepieciešamo pārstāvju skaitu padomē.
 6. Izglītojamo pārstāvjus izvirza izglītojamo pašpārvaldes sēdē, nodrošinot nepieciešamo pārstāvju skaitu padomē.
 7. Sēdi protokolē padomes ievēlēts sekretārs.

4.         Padomes sēžu sasaukšana un informācijas pieejamība

 1. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (bet ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā) ar padomes vadītāja rakstveida paziņojumu (vismaz trīs darba dienas pirms sēdes noteiktā datuma).
 2. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes locekļiem un vecāku pārstāvji ir vairākumā.
 3. Ja padomes pārstāvis neierodas uz padomes sēdi vismaz divas reizes, padomes sēdē var tikt lemts jautājums par attiecīgā pārstāvja izslēgšanu no padomes un jauna attiecīgās grupas pārstāvja ievēlēšanu padomē.
 4. Padomes sēdes ir atklātas. Informācijas sniegšanai padomes darbā var tikt pieaicināti savas jomas speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanu.
 5. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes lēmumi tiek fiksēti protokollēmuma formā. Padomes sekretārs noformē sēdes protokolu un pārbauda ierakstu pareizību tajā.
 6. Padomes locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā sēdē, un citas pieaicinātās personas rakstveidā apstiprina savu klātbūtni, lēmumu pieņemšanu un darbu padomē ar parakstu protokolā.
 7. Padomes sēžu protokollēmumi ir publiski pieejami izglītības iestādes mājaslapā.
 8. Informācijas pieejamībai padomes darbā izmanto visus izglītības iestādei pieejamos komunikatīvos kanālus, lai nodrošinātu visu vecāku, izglītojamo, pedagogu, sabiedrības informēšanu.
 9. Padomes sēžu sasaukšanai, lēmumu paziņošanai un jebkāda cita veida efektīvas komunikācijas nodrošināšanai padomes darbā tiek izmantoti dažādi komunikatīvie kanāli (piemēram, informācija uz e-pastiem, tālruņa vai privāta saruna, izglītības iestādes mājaslapa, vietējais laikraksts un televīzija, ziņas informācijas stendā, vēstules pa pastu, sociālie mediji, specializētie portāli, regulāra anketēšana un viedokļu sistemātiska apkopošana, vecāku sūdzību, ieteikumu un problēmsituāciju apkopojums, vecāku sapulces, radošās darbnīcas ģimenēm, talkas, saliedēšanas un izklaides pasākumi utt., ko izglītības iestādē var iniciēt un organizēt gan izglītības iestādes, gan vecāku, gan izglītojamo pārstāvji).
 10. Komunikatīvie kanāli tiek variēti un kombinēti, lai jebkura aktivitāte būtu orientēta uz kopīgu pozitīvu ieguvumu, un informāciju par plānoto pasākumu un vēlāk par to norisi saņemtu visas ieinteresētās puses.

 

5.         Noslēguma jautājumi

 1. Skolas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas skolas padomes funkcijas.
 2. Izmaiņas un papildinājumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu izglītības iestādes padomes 2013. gada 9. septembra reglamentu.
 4. Saskaņotajā 03.10.2017. Skolas padomes reglamentā veikti grozījumi 3.punkta 3.1. un 3.3. ar 02.09.2020.

 

SASKAŅOTS:

2020. gada 26. augusta administrācijas sanāksmē (protokols 09.233/3.14/20/21)

2020. gada 27. augusta skolotāju sanāksmē (dienas kārtības jautājums nr 2.2)

2020. gada 2. septembra Skolas padomes attālinātajā sēdē (protokols Nr.2, 1.lēmums)