Uzņemšana 10. klasē

2021./2022. mācību gadā Valmieras Viestura vidusskolā uzņems skolēnus 2 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos, 5 padziļināto kursu programmās.

Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē 2021./2022. mācību gadā:

     12. jūnijā             plkst. 9.00 – 14.00

     14. – 16. jūnijā   plkst. 9.00 – 18.00

     17. – 22. jūnijā   plkst. 9.00 – 13.00

Mācību kursu komplektu piedāvājums:

Jaunums – Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju kursu komplektā iespējams padziļināti izvēlēties arī Bioloģija II

(Izvēloties kādu no mācību kursu komplektiem, atvērsies specializēto kursu izvēles aprēķina kalkulators)

     

 

Skolā arī plašas interešu izglītības un radošo notikumu iespējas, par kurām vairāk var uzzināt, ieskatoties skolas mājas lapā sadaļā Interešu izglītība.

 

2021. gada 6. maijā notika tiešsaiste ESI GAIDĪTS VIESTURSKOLĀ!

Interesentiem bija iespēja sekot līdzi tiešsaistei Youtube kanālā un: 

  1. izprast izglītības satura plānošanas principus vidusskolā 
  2. izvērtēt, kā izvēlēties sev piemērotāko izglītības programmu
  3. uzzināt par Viesturskolas piedāvātājam programmām 
  4. ieklausīties vidusskolēnu stāstos par skolu, ārpusstundu pasākumiem, skolēnu sadzīvi, atpūtas iespējām un dzīvi kopmītnēs 
  5. kā arī uzdot jautājumus un saņemt atbildes

Tiešraide skatāma Youtube kanālā: ej.uz/VVV2021

TAS IR TAVS DROŠS UN APZINĀTS SOLIS NĀKOTNĒ!

 

Pagājušā gada sapulces tiešraides videoieraksts Valmieras Viestura vidusskolas youtube.com kanālā: ej.uz/VVVvidusskolasiespejas

 

Iepazīšanās ar Viesturskolas atjaunotajām telpām: https://www.youtube.com/watch?v=DYPLVCQ1Vkk

 

Uz tikšanos Viesturskolā!

 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Valmieras Viestura vidusskolā

Izdoti saskaņā Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.231 no 22.06.2017.
Viestura vidusskolas Nolikumu.

 1. Kārtība (turpmāk – Noteikumi) nosaka bērnu (turpmāk – Izglītojamie) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Valmieras Viestura vidusskolā (turpmāk – Iestāde).
 2. Noteikumi attiecas uz Izglītojamā vecākiem, adoptētājiem, audžuģimeni un aizbildņiem (turpmāk – Likumiskajiem pārstāvjiem), lai pieteiktu izglītojamo mācībām Iestādē.
 3. Valmieras pilsētas pašvaldība ar lēmumu nosaka Izglītojamo skaita noteikšanu kārtējam mācību gadam Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasēs.
 4. Izglītības iestāde nodrošina Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem iespēju saņemt informāciju par MK noteikumos norādīto Iestādes dokumentāciju.
 5. Lai Iestādē klātienē reģistrētu informāciju par Izglītojamā uzņemšanu, pirms iesnieguma aizpildīšanas Izglītojamā likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Izglītojamā dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par Izglītojamā ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.
 6. Iesniegumam pievieno vai uzrāda:
  • Iegūto izglītību (ja ir) apliecinošu dokumenta kopiju, uzrādot orģinālu;
  • Ja izglītojamais, kurš iepriekš mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī vai citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteikts uzņemšanai Iestādē, Izglītojamā dokumentus (ja tādi ir), kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu;
  • Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1.klasē;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītība programma vai, ja viņam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.
 7. Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem Iestādē atbilstošā klasē vienā izglītības programmā.
 8. 1. klašu Izglītojamo sadalīšana paralēlklasēs veic lozējot jūnijā, klāt esot topošajām klašu audzinātājām un Iestādēs administrācijai:
  • atsevišķi tiek izlozēti zēni un meitenes, ņemot vērā vienmērīgu zēnu un meiteņu sadalījumu visās klasēs un plānojot iespējamo otrgadnieku un speciālās izglītības programmas izglītojamo skaitu;
  • sadalot izglītojamos klasēs, pēc Likumisko pārstāvju lūguma tiek ievērots princips, ka netiek dalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu).
 9. Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem Iestādē atbilstošā klasē vienā izglītības programmā.
 10. Ar Izglītojamo dalījumu klasēs un mācību procesa organizēšanu Iestādē, 1.klašu Izglītojamo Likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti pirmajā vecāku sapulcē – 10.jūnijā.
 11. Pamats izglītojamo uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts ar sekmīgiem vērtējumiem visos izglītības programmas mācību priekšmetos.
 12. Izglītības programmas komplektēšana notiek pēc konkursa rezultātiem. Līdzīgu rezultātu gadījumā priekšroka tiek dota izglītojamajiem, kuri olimpiādēs, sacensībās vai konkursos ieguvuši godalgotas vietas.
 13. Ja pieteikumu skaits pārsniedz Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumā noteikto pieļaujamo izglītojamo skaitu, vidusskolā uzņem izglītojamos, kuriem ir augstāki rezultāti pamatizglītības sekmju izrakstā.
 14. Profesionāli orientētajā (teātra māksla) programmā uzņem konkursa kārtībā. Konkursam jāsagatavo mājas darbs – pēc izvēles – prozas fragments, dzeja, dziesma vai cita uzstāšanās. Izglītojamajiem noteiktas pārrunas ar skolēnu teātra “Sprīdītis” pedagogiem.
 15. Pamatojoties uz Izglītojamo Likumisko pārstāvju iesniegumu un administrācijas sēdes lēmumu, direktors izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu Iestādē.
 16. Informācija par izglītojamo tiek ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši MK noteikumiem.
 17. Ja Iestāde atsaka uzņemt izglītojamo, direktors rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju un pašvaldību par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem.